Choď na obsah Choď na menu
 


Azbest v Dobšinej

Ložiská azbestu

 

dobsina--kr.-hola--vys.-slana-024.jpg

   Pohľad z Pišla spoza základnej školy na povrchovú  baňu Azbest továreň a jej haldy 
 

 

     Jediným ložiskom azbestu v Gemeri, ktoré dosiahlo hospodársky význam, je ložisko v Dobšinej.
Podľa záznamov v mestskom archíve, prvé prieskumné práce vykonal Michal Petrovič, správca majiteľa hutí Pavla Lányiho v roku 1723. Pre malú dĺžku vlákien azbestu a pomerne veľké znečistenie, dlhšiu dobu považovali surovinu za nevhodnú na využitie.
Až v roku 1919, keď neznámy občan mesta, pravidelne dodával do Viedne serpentinit, ako surovinu pre kamenársku výrobu, boli v ňom zistené žily azbestu. Uvedené, dalo podnet k preskúmaniu ložiska, čo uskutočnili v rokoch 1920 – 1925. Prieskumné práce robili razením chodieb a povrchovými ryhami. Pre overenie technologického postupu úpravy rúbaniny, získanej prieskumom, postavili malú pokusnú úpravňu. V rokoch 1925 – 1928, došlo k výstavbe závodu, ktorého prevádzku zahájili začiatkom apríla 1928. Technológiu ťažby, od začiatku dobývania , určovalo uloženie ložiska a tvrdosť jeho výplne. Používala sa dobývacia metóda polomlynkovanie a mlynkovanie v rôznych obmenách. Úroveň poznania úpravníckych pochodov a stupeň rozvoja iných priemyselných odvetví, si vyžiadala zavedenie technológie, výsledkom ktorej bolo získavanie dlhovláknitých azbestov. Technológiu úpravy suroviny v priebehu rokov zlepšovali. Výroba vláknitých azbestov, sa pohybovala medzi 1 800 až 2 000 ton ročne.
V nasledujúcom období ťažili so striedavými úspechmi. Vyhľadávaním vysoko bilančných častí ložiska a ich zúžitkovávaním, ložisko do značnej miery znehodnotili.
V roku 1949, po predchádzajúcej obnove vojnou zničených zariadení, začína systematický rozvoj v ťažbe a úprave. Výsledkom prudkého rozvoja celého národného hospodárstva, bolo aj zvyšovanie výroby a rozširovanie sortimentu. Začína sa výroba serpentínových drvín a tzv. mikroazbestu. Pri ťažbe bolo upustené od selektívneho spôsobu a prikročilo sa ku komplexnému využívaniu ložiska. V rokoch 1949 – 1950, bola vykonaná rekonštrukcia a zmena technologického postupu, nasledujúceho roku uskutočnili rekonštrukciu výrobného zariadenia na výrobu filtračného azbestu a v roku 1952 bola zavedením vibračných osievadiel pri koncových sitách, zvýšená produktivita práce. V rokoch 1953 – 1954, bola zvýšená výroba mikroazbestu a to uvedením multicyklónov do prevádzky. Nasledujúceho roku začali s prevádzkou podtlakového triediaceho zariadenia. V ďalších rokoch dochádza k uplatňovaniu nových poznatkov pri modernizácii úpravne, montáži odprašovacieho zariadenia a etapovej realizácii akcie „komplexná výťažnosť mikroazbestu“. Pri vtedajšom stave technickej úrovne, sa používal plne mechanizovaný spôsob ťažby na etážových stupňoch, ako aj na iných lomových prevádzkach. Stupeň tektonického porušenia ložiskovej výplne určoval rozsah používania trhacích prác pri druhotnom rozpojovaní, ako aj použitie jednoduchých zálomov do vytvorených stien. Na vlastnú ťažbu sa využívali bagre. Vŕtacie práce vykonávali kladivami typového radu VK. Úpravnícka technika bola podstatne špecifickejšia, čo vyplývalo už aj z toho, že technológia úpravy azbestonosného serpentinitu bola u nás rozpracovaná a realizovaná, len na závode v Dobšinej. Išlo o úpravu suchou cestou, pri ktorej možno rozlíšiť drvenie, mletie, separáciu mikroazbestu a vláknitých azbestov a finálne spracovanie oboch týchto druhov.
Závod, ako súčasť štátneho podniku Východoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, po vyhlásení jeho likvidácie v roku 1989, prevzala firma Kameňolom Dobšiná s. r.o., založená v roku 1996, ktorej hlavnou pracovnou náplňou bola v minulosti ťažba a spracovanie serpentinitovej nerastnej suroviny s obsahom azbestu. Až do šesťdesiatych rokov sa v nálezisku ťažil chryzotilový azbest. Po jeho vyťažení sa technológia spracovania serpentinitovej nerastnej suroviny orientovala na získavanie serpentinitovej múčky s obsahom vlákien azbestu (mikroazbest) a na získavanie drveného kameniva. V roku 1998 bola ťažba serpentinitovej horniny zastavená. Výroba azbestocementových materiálov bola v SR ukončená 31.12.1998. V apríli 1999, ako následník firmy
Kameňolom Dobšiná s. r.o., vznikla spoločnosť SILICON a.s., za účelom realizácie projektu zameraného na ekologické odstránenie a ekonomické využitie, resp. spracovanie druhotnej suroviny, ktorá sa v podobe odpadových háld nachádza v priestore mesta Dobšiná.

V Košiciach dňa 18.9.2013  Ing. M. Rozložník

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.