Choď na obsah Choď na menu
 


banské podnikanie a Spory O zisky z dobšinských baní v 15. a 16. storočí

 

Kapitola z dizertačnej práce

Kollmann Örs László, PhD, 2004

Gömör és Kishont vármegyék központi helyei a középkorban Értekézés

Str. 55 -60

phd.okm.gov.hu/disszertaciok/ertekezesek/2004/de_2139.pdf

preklad :  Ladislav Tometz

Poznámka ku pochopeniu ďalšieho textu: V rode Ákošovcov, ktorí sa v roku 1243 stali vlastníkmi územia, kde vznikla neskôr Dobšiná, došlo v rokoch 1318 – 1320 ku deleniu majetku a rozčleneniu rodu na dve vetvy. Dominik, prezývaný Bebek, sa ujal vlastníctva plešiveckého panstva a odvtedy sa jeho potomkovia po ňom volali Bebekovci (Bubekovci). V texte budú ďalej niekedy označovaní aj ako Plešiveckí. Ostatným bratom ostalo štítnické panstvo, ku ktorému patrila aj Dobšiná a ich potomkovia sa nazývali Štítnickí.    

 

Rozvoj Dobšinej, ktorý začal v 14. storočí, pokračoval aj v nasledujúcom storočí. Sídlo nadobúda už na začiatku 15. storočia charakter mestečka, resp. sa ocitá na prahu jeho vzniku, a stáva sa obchodným centrom Gemerskej župy.

 

            24. augusta 1417 kráľ Žigmund, v listine vydanej v Kostnici, povoľuje Štítnickým, že Dobšiná, ktorú panovník tituluje „possessio seu oppidum“, môže vždy  1. augusta, ako aj v dni predchádzajúce a nasledujúce tomuto dátumu, usporiadať krajinský trh a taktiež môže každý piatok usporiadať týždenný trh. 11. mája 1421 podáva rodina Štítnických sťažnosť na Nitriansku kapitulu proti Bebekovcom, z dôvodu, že si k svojmu majetku v mestečku Dobšiná pridružili aj pozemky patriace Štítnickým, na ktorých sa nachádzajú bane s ložiskami zlata, striebra a medi, a že ich využívajú vo svoj prospech.

 

            Dobšiná sa teda dostáva v prvej polovici 15. storočia na úroveň mestečiek a v tejto súvislosti možno predpokladať aj rýchly nárast počtu jej obyvateľstva. V roku 1427 bolo v mestečku spísaných 53 port (jednotka, z ktorej sa odvádzala daň), čím sa počtom obyvateľov dostáva spolu s Putnokom a Brzotínom na desiate miesto v Gemerskej župe.  

 

            Neskôr viacero prameňov spomína Dobšinú ako mestečko, no nápadná je  tiež skutočnosť, že niekoľko desaťročí po roku 1437 ju častejšie spomínajú ako  dedinu a len výnimočne ako oppidum (mestečko). Možno to vidieť v zachovaných záznamoch z mestských súdnych spisov, kde sa Dobšiná často spomína. V skutočnosti sa pod názvom oppidum Dobšiná  objavuje častejšie až koncom 15. a začiatkom 16. storočia. Ako mestečko sa objavuje Dobšiná hlavne v dokumentoch z rokov 1470, 1472, 1509 a 1512.   V roku 1512 sa v jednej po nemecky písanej mestskej listine objavuje názov „Stadt“.  To môže poukazovať na skutočnosť, že mestský charakter Dobšinej bol v 15. storočí obmedzený.  Potvrdenie tejto skutočnosti je však  z dôvodu absencie písomných prameňov obtiažny. K dispozícii je však niekoľko faktov, ktoré by túto skutočnosť mohli potvrdiť.

 

            Po smrti Ladislava I. Štítnického bola Dobšiná predmetom neustálych súdnych sporov a treníc, čím trpelo hlavne banícke obyvateľstvo v dôsledku častých zmien vo vrchnosti. Už v skôr spomínanej listine z roku 1437 je uvedené, že zakladateľ Dobšinej Ladislav Štítnický, dokázal hranice jej chotára ako-tak udržať, no vlastnícke práva jeho potomkov neustále napádali Bebekovci.  V jednej z listín sú dokonca v plnom rozsahu vymenovaní členovia Bebekovského rodu, ktorým sa tieto aktivity pripisujú. V zozname nechýba ani jeden z mužských členov tohoto rodu v rozsahu takmer štyroch generácií.  Zlomovým bodom v neustálom, často krát nekalom boji Bebekovcov o získanie Dobšinej, bol rok 1408, kedy sa v jednej z listín Jasovského konventu, vydanej 25. novembra, objavuje skutočnosť, že sa Štítnickí prakticky zriekajú baní a hámrov nachádzajúcich sa v dobšinskom chotári. Odôvodnenie bolo pre Štítnických priam zahanbujúce. Podľa neho uznali, že nemajú nič spoločné s baňami a hámrami, keďže tieto vždy patrili Plešiveckým, a preto sa vzdali všetkých im prípadne prináležiacich práv. Plešiveckí k tomu ešte dodali, že obe strany dodržia tieto vlastnícke práva,  bez nároku na nové delenie.  Počas nasledujúcich desaťročí protestovali Štítnickí proti tomuto rozhodnutiu na rôznych miestach. Už v roku 1413 Egerská kapitula zakázala Plešiveckým užívať a registrovať dobšinské majetky. V apríli v roku 1414 pred Jasovským konventom podali Štítnickí sťažnosť, že Bebekovci získali registráciu ich majetku podvodom.  Štítnickí podali v roku 1421 protesty aj pred Nitriansku kapitulu, potom v roku 1423 pred Ostrihomskú kapitulu, v roku 1426 pred Jasovský konvent a v roku 1429 tiež kráľovi Žigmundovi, pred Budínsku kapitulu a Pécsvárdsky konvent. V roku 1430 napadli pred Jasovským konventom zmluvu uzavretú v roku 1408 medzi nimi a Bebekovcami, na základe ktorej Bebekovci zabrali ich majetky, bane, hámre, lesy, vrchy a mestá.  Podľa súpisu komorných výhod z roku 1427 boli Štítnickí skutočne vytlačení z mnohých vlastníckych práv v Dobšinej. Z 53 mestských port bolo až 46 v rukách Bebekovcov. V roku 1433 sa Ladislav Štítnický zase obrátil na panovníka so žiadosťou o prehodnotenie hraníc Dobšinej, ktorá je v jeho rukách a rukách jeho bratov. Kráľ Žigmund vyhovel jeho požiadavke, obrátiac sa na Jasovský konvent, ktorý mal zostaviť komisiu prísažníkov. Tým sa však komplikácie okolo Dobšinej zďaleka nevyriešili, pretože Štítnickí podali v nasledujúcom roku zasa sťažnosť, tentoraz pred Spišskú kapitulu.

 

            Pokračovanie naťahovania sa o Dobšinú zaznamenávajú aj listiny súvisiace s jej založením (odpisy zakladateľských listín vyhotovené v rokoch 1434 a 1446). V roku 1450 nachádzame Štítnických opäť pred Budínskou kapitulou. 17. júna 1466 palatín Mihály Guti Ország  poveril Gemerskú župu vyšetrením sťažnosti vdovy po Andrejovi Štítnickom, Ilony, a jej synov, podľa ktorej vo veľmi pohnutých časoch po smrti kráľa Alberta, Juraj Bebek Plešivecký a syn voľakedajšieho  vojvodu Imricha Vámosiho, Peter, svojvoľne zabrali jednu z medených baní a jeden z hámrov postavených na rieke Hnilec, patriacich Štítnickym. 10. júla sa Ladislav Páloci – štátny sudca, obracia na Gemerskú župu so žiadosťou o obnovenie vyššie uvedených sťažností. Sťažnosť je znovu adresovaná proti Jurajovi Bebekovi a synovi Imricha Vámosiho, ktorí si nielen privlastnili bane, ale poškodzovali aj práva baníkov a privlastnili si všetky príjmy z banskej činnosti. Navyše v deň sviatku Sv. Scholastiky (10. február) zabrali aj ďalší hámor. 3. augusta 1470 bol Matej Korvín znova nútený zaslať list Gemerskej župe vo veci sťažnosti vdovy a synov po Andrejovi Štítnickom a tiež aj pred Budínsku a Egerskú kapitulu. Z neho vyplýva, že okolo 13. júla, na podnet Juraja Bebeka Plešiveckého, Imrich Zápoľský  zabral jeden z dobšinských hámrov a navyše sa dopustil násilia na dvoch koceľovských nevoľníkoch - Petrovi Gašparovi a Matejovi Kromarovi. V roku 1471 sa obracia Ladislav Štítnický na panovníka. Podáva sťažnosť na Imricha Zápoľského, ktorý ho rôznym spôsobom obmedzoval v jeho právach, nedovolil mu prevádzkovať jeden z dobšinských hámrov a zakázal jeho nevoľníkom, aby platili dane Štítniku. Zabratie hámra a baní, ako aj rôzne porušenia vlastníckych práv,  prebehlo v rokoch 1472 až 1475 a pokračovali aj neskôr, až do konca storočia. V roku 1509 Peter Szentgyörgyi, štátny sudca a sedmohradský vojvoda, sa obracia so sťažnosťou Mikuláša Štítnického na Jasovský konvent. Podľa tejto sťažnosti rodina Jána Zápoľského odohnala na jeho rozkaz z dobšinského chotára pre seba desať koní, ďalej pripojili jeho veľkú časť k vlachovskému majetku Zápoľských a navyše nedovolili dobšinčanom pracovať v privlastnených baniach.

 

            Aj z tohto krátkeho zoznamu je zrejmé, že dve základné podmienky potrebné pre pokojnú prácu – právo a bezpečnosť, neboli v dobe po smrti zakladateľa mesta Ladislava I. Štítnického zabezpečené, čo určite neprospelo rozvoju mesta. Korene týchto problémov sa ukrývali v tom, že v roku 1326 ešte nebolo známe, aké hodnotné územie prepustili súrodenci Ladislavovi Štítnickému, a že rod Štítnických, patriaci k vyššej strednej šľachte, nebol schopný svoje majetky náležite ochrániť pred vládnucou vrstvou Bebekovcov a Zápoľských.

 

            Ďalším problém dobšinčanov  pramenil z toho, že na prevádzku baní bol potrebný značný vstupný kapitál, ktorý nevedeli mestskí podnikatelia zohnať, a tak boli nútení obrátiť sa na vonkajšie zdroje, čo so sebou prinášalo nemalé problémy. Zo spišských miest prejavila najväčší záujem o podnikanie v baníctve v Dobšinej  Spišská Nová Ves.  Získanie dobšinských majetkov novovešťanmi bolo prvýkrát zaznamenané v listine kráľa Žigmunda zo dňa 6. marca 1408, ktorou reaguje na sťažnosť novovešťanov, podľa ktorej Mikuláš, Ján a Žigmund Štítnickí, opätovne žiadajú nezákonnú úhradu za  hámor (de loco vulgo hamor appellato). Kráľ Žigmund v odpovedi novovešťanom oznámil, že takéto nároky Štítnickym už zakázal, nech si ich teda nenárokujú.  Objasnenie pozadia tejto veci bolo tiež zverejnené v listine Spišskej kapituly zo dňa 18. októbra 1408.  Podľa nej novoveský sudca Juraj Besteller, vo svojom mene, ako aj v mene novoveskej verejnosti, zbavuje Jána, Mikuláša, Ladislava a Žigmunda Štítnických spod právnych následkov, ktoré spôsobili novoveským v dôsledku podania ich sťažnosti. Dôvodom stiahnutia sťažnosti bola skutočnosť, že novoveskí môžu voľne využívať a vlastniť dobšinské ložiská železnej rudy, bez platenia kráľovského príjmu z baní (urbura) a bez ďalších príspevkov, a že po zaplatení urbury zo zlata, striebra, medi a ortuti, môžu ich rudy voľne vyvážať. Tak vyšli z tohoto súboja víťazne novovešťania a Štítnickí  spolu s dobšinčanmi ťahali za kratší koniec. Uvedené úľavy znamenali aj to, že podstatnú časť spracovania rúd vykonávali novovešťania. Novoveským investorom sa tak podarilo udržať v Dobšinej dlhšie obdobie. Dôkazom toho je aj skutočnosť, že na žiadosť Juraja Bestellera Spišská kapitula  listinu z 18. októbra 1408 neskôr, t.j. v septembri 1419, nanovo  prepísala.

 

            Veľmi výpovedným je aj meno novoveského sudcu Juraja Bestellera, keďže „Steller“ v preklade znamená hámorník. Je známe, že novoveský sudca sa súdil o jeden z hámrov v Dobšinej.  Názov tohto hámra sa objavuje v listinách zo začiatku druhej polovice 15. storočia. Viacero zdrojov z roku 1466 uchováva svedectvo o tom, že na rieke Hnilec prevádzkovaný hámor „Gywrgh steller“ zabrali Plešiveckí a Vámošskí Bebekovci. V roku 1470 bola medzi Plešiveckým Bebekom Jurajom  a Štítnickými uzavretá dohoda vo veci hámra Juraja Stellera, ako aj k nemu prináležiacim baniam. V roku 1475 Matej Korvín odoslal rozkaz Gemerskej župe a Budínskej kapitule, lebo pred tromi rokmi Plešivecký Bebek Juraj znova zabral ten hámor, ktorý vlastnil vtedajší Novovešťan Juraj Steller.

 

            Záznam v novoveskej mestskej knihe z roku 1447 prináša správu o tom, že Šimonova manželka pani Uršula, sa dohodla s jeho obchodnými partnermi. V zmysle dohody musí Ladislavovi Lengyelovi zaplatiť 40 zlatých v peniazoch alebo v tovare. Dobšinský sudca a mestská rada potvrdili zase smerom k Novej Vsi, že druhý obchodný partner Uršulinho manžela, Ján Gerstner, bol s výnimkou štyroch zlatých už vyplatený. Aj toto je dôkazom hospodárskych stykov medzi Dobšinou a Spišskou Novou Vsou.

 

            Účasť Spišskej Novej Vsi na baníctve v Dobšinej  možno dokázať aj na ďalších príkladoch. 13. októbra 1475 nariadil Matej Korvín  Egerskej kapitule vyšetrovanie, vychádzajúc z oznamu Jána Štítnického, podľa ktorého Juraj Plešivecký posiela svojich plešiveckých nevoľníkov na jeho majetok v blízkosti hraníc Dobšinej, kde sa nachádzajú tie medené bane, ktoré s dovolením Jána Štítnického užívajú občan Novej Vsi Andresmal a dobšinčan menom Zimmermann. Kapitula 25. októbra oznamuje kráľovi a vznešeným kruhom susediacich žúp Gemerskej, Boršodskej, Nógradskej, a Turnianskej výsledky vyšetrovania.

 

            Obchodovanie medzi Dobšinou a Novou Vsou, v širšom ponímaní so Spišom, Blatnou a Hontianskou župou, možno pozorovať aj v 16. storočí. 13. mája 1515 dobšinská mestská rada žiada Novú Ves, aby dlžobu po zosnulom Jankovi Walachovi zaplatil jeho brat. V júli 1542 Dobšiná zasiela Novej Vsi list, v ktorom ju žiada o vyrovnanie dlžoby medzi ich občanmi Demeterom a  Gregorom Roscharczom.  Zo záznamu v Rožňavskej mestskej knihe z 24. októbra 1546 sa možno tiež dozvedieť skutočnosť súvisiacu s Dobšinou. Podľa tohto záznamu Rožňavská mestská rada dala na známosť, že z poverenia jej pánov pred nich predstúpil Brestovčan Juraj Riebe, so žiadosťou o zápis podlžnosti Levočana Jána Feigela do mestskej knihy. Na jeho základe Ján Feigel priznáva, že Brestovčanom Jeromošovi Kromayerovi a Bertalanovi Hornygovi, ako aj Henrichovi Falknerovi z Gdaňska dlhuje 13900 guldenov a z tohto dôvodu im dáva do zálohy všetok svoj hnuteľný a nehnuteľný majetok.  K tomuto majetku patrila okrem iného aj jedna dobšinská baňa. Okolo roku 1550 mal vlastniť významné nehnuteľnosti v Dobšinej Bardejovčan Bálint Eck. Medzi inými to boli huta, hámor, ložisko medi, pivovar a tiež mlyn. V roku 1553  Dobšiná svedčila v spore medzi Novou Vsou a Levočou, že medzi oboma mestami za vlády Wladislava II. a Ľudovíta II. neboli pre tridsiatky spory, ale v tejto veci sa dohodli. V tom istom roku držali na skladoch pre banskoštiavnických kováčov okrem iného dobšinskú oceľ. Z jedného vypočúvania svedka v roku 1584 je zrejmé, že novovešťan Krištof Sontag už pred štyridsiatimi rokmi vlastnil v Dobšinej hámor.

 

            Na základe uvedeného možno tvrdiť, že v priebehu 15. a 16. storočia, prípadne ešte skôr, bol zaznamenaný výrazný prílev kapitálu zo Spišskej Novej Vsi do Dobšinej. Táto skutočnosť však poukazuje na to, že baníctvo sa tu síce rozvíjalo, ale  zisk z neho sa do mesta nedostal. Na škodu Dobšinej bolo aj to, že nespĺňala funkciu rezidencie zemepána, a tým sa zisky dostávali do Štítnika alebo ku Bebekovcom do Plešivca.

 

            Dopyt po dobšinských výrobkoch z kovu bol veľký už v stredoveku. Jednou z hlavných obchodných krajín, nie veľmi vzdialených, bolo Poľsko. Cesta však viedla cez Spiš, a ako to bolo možné pozorovať v prípade Štítnika, tak aj Levoča, Kežmarok a Spišská Nová Ves mali nárok na odkúpenie tovaru. A ani v smere na Košice nemali dobšinskí obchodníci lepšiu situáciu. Znamenalo to, že bez dominantnej pozície práva obchodovať, boli možnosti mesta na zisk obmedzené, a úžitok z obchodovania s dobšinskými výrobkami zostával iným mestám.

 

Obrázok

Kamenný náhrobok Štefana z rodu Štítnických, ktorý zomrel v Dobšinej v roku 1594, sa nachádza v ev. a.v. kostole v Štítniku.

Touto generáciou rod Štítnických vymrel.

P.s. Fotografia náhrobného kameňa je v lepšom rozlíšení vo fotoalbume " Dobšiná - história.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Vďaka za priblíženie zaujímavej histórie

(Rudolf Pellionis , 10. 8. 2010 18:35)

Kto si prečítal tento článok, iste tu našiel mnoho skutočností, ktoré mu určite neboli známe. Preto sa touto cestou chcem poďakovať Ing. arch., Eve Šmelkovej, že upozornila na tento existujúci text a zároveň poďakovať doc.Ing. Ladislavovi Tometzovi PhD.,ktorý tento text preložil. Teda obom patrí vďaka za priblíženie dávnej histórie Dobšinej, na ktorej obaja spolupracovali.