Choď na obsah Choď na menu
 


Dobšinská banícka terminológia

Pre tunajšie etnikum v minulosti je okrem iného charakteristické nemecké nárečie pôvodného obyvateľstva nazvaný Buleinerisch. Toto označenie je odvodeninou od hovorového slova „bulein“, čo  v spisovnom jazyku znamená „welcher“. Prvý záznam nemeckého nárečia v Dobšinej pochádza z rokov 1805 -1808 od L. Bartholomeidesa.  

j.-mikulik.jpgJe samozrejmé, že sa táto skutočnosť odrážala vo všetkých činnostiach nevynímajúc niekdajšie hlavné zamestnanie obyvateľstva – baníctvo. Následkom uvedeného je zrod termínov používaných v baníctve a v činnostiach s ním súvisiacich. Jednou z mála publikácií, ktorá sústredila  pomerne veľké množstvo termínov používaných v starom baníctve Dobšinej, je kniha advokáta Jozefa Mikulika  „A Bánya- és Vasipar Története Dobsinán“, ktorá bola vydaná v roku 1880.

 

V ďalšom ich uvádzame v abecednom poradí a s prekladom do slovenčiny:

 

Ablegen – prepustiť z práce

Anlegen – prijať do práce

Anlassen – začať prevádzku bane, sprevádzkovať železiareň

Auffordern – požiadať, žiadať o príspevok na prevádzku bane

Aufrichtig – poctivý, statočný, svedomitý

Aufwarten – obsluhovať

Ausfahren – vyjsť (vyfárať) z bane predovšetkým po skončení  pracovnej doby

Aussstecken – vytýčiť, zamerať a banskými medzníkmi opatriť banské pole

Beneben (neben) – pri

Belegen – prevziať baňu do prevádzky

Berg – baňa

Bergeisen – kladivo (nástroj)

Bescheidenheit – nábožnosť, krotkosť (skromnosť pred Bohom)

Besteller – vlastník (majiteľ) bane alebo železiarne

Blaufeuer – hámor, slovenská pec

Bevoraus – zvláštny, neobyčajný

Burggraf – „panský“ riaditeľ, ktorý v mene zemepána vládne aj poddaným

Csakan – čakan  (ostrý, úzky nástroj  klinovitého tvaru)

Einfahren – vojsť do bane, začať pracovnú zmenu

Eisenblöser – hutník, hutnícky majster, lejár

Eisenstein – železná ruda

Flecken – horská lúka

Friedwald – „zakázaný“ les (z lesa nemožno získavať drevo)

Frischfeuer – žeraviaca pec v ktorej sa liate železo znova roztopí a získaný železný  výťažok sa vykúvacím kladivom ďalej spracováva čím sa upravia jeho  vlastnosti (v Dobšinej to bol od roku 1750 zvyčajný spôsob úpravy)

Fristen – odkladať (výkon banského práva vykonávať iba nepatrnou činnosťou)

Füllfass – kôš upletený z vŕbového alebo lieskového prútia, do ktorého sa motykou naberá ruda alebo hlušina určená na odvoz

Gang – žila (je uložená v okolitej hornine a obsahuje rudnú surovinu)  alebo aj vrstva  smerujúca k rudnému ložisku       

Gefärtl – malá žila

Gestäng – drevená doska uložená ako koľajnice na počve, po ktorej sa chodilo,  slúžila jednak ako zábrana proti vlhkosti a zľahčovala dopravu fúrikom  alebo uhorským vozíkom

Gerechtigkeit – poplatok, ktorý napr. bolo treba zaplatiť pri začatí prieskumu

Gewältigen – znovu otvoriť (zmáhať) zavalenú štôlňu alebo preraziť skalné bralo

Gräulich – škaredý

Grot – vrchol kopca, horský hrebeň

Háh (Haue) – ručné náradie  (motyka jednostranne  klinovitého tvaru)

Halde – odval, miesto kde sa ukladala vydobytá hlušina

Hammer – hámor a slovenská pec neskôr nazývané ako Blaufeuer na rozdiel od  Frischfeuer – žeraviaca skujňovacia pec, Streckhammer – vykúvací          hámor a Klapperhammer – klepací hámor

Handlung – železiareň, spravidla pec a k nej patriaci hámor 

Handfäustel – ručné náradie kladivo a klin

Hartnäckigkeit – tvrdohlavosť, neústupnosť, tvrdohlavá zlomyseľnosť

Herkegen – naproti tomu

Heitzer – kurič, pomocník kováča, ktorý sa stará o pec

Hübelchen – kopček (zdrobnelina)

Hüle: debňa (stará miera na železnú rudu, neskôr korba voza ohraničená doskami)

Hund – vozík, banský dopravný prostriedok

Hutman – banský dozorca

Inselt – loj

Jedweden (jeden) – každý

Jenthalben – z inej strany

Ilman  (Alme) – brest

Keilhhau, Hah – motyka podobná čakanu zahrotená jednostranne

Kop – kanvica

Kratze – motyka srdcovitého tvaru („graca“)

Kühr – pracovná skupina (osádka), práca v bani sa vykonávala striedavo, kým jedna  skupina oddychovala, druhá pracovala

Latze (Lotz, Latte) – lata

Land – orná pôda

Leiche – pohreb

Leykauf – oldomáš (prípitok pri každom právnom úkone napr. pri kúpe, predaji alebo  pracovnej dohode)

Leiten – lesnatá stráň, les

Licht – sviečka

Lichtzieherin – výrobkyňa sviečok (za odmenu vyrobila z prineseného loja vopred dohodnutý počet sviečok)

Leech – síra, sírnatá meď

Leuchtschirbl – kahanec

Mass – maša (železiareň kde sa zo železnej rudy vyrába surové železivo, ktoré sa  ďalej spracováva v hámri alebo v žeraviacej peci)

Muthen – požiadať o baňu

Muthung – dar vzťahujúci sa na baňu (darovacia listina)

Neuhau (Neihah) – obec Rejdová

Opfer – obeta (darovanie peňažnej sumy alebo cennosti cirkvi resp. bohoslužba, pri  ktorej bola obeta odovzdaná)

Obwendig, Obvetter – nad, viac ako, povyše, mimo toho

Pahr (Poar) – fúrik

Poarer (Bohrer) – vrták (železná tyč kruhového prierezu s oceľovým hrotom na  jednom konci)

Ping – jamová prehĺbenina na povrchu, ktorá vznikla prieskumom zrudnenia do hĺbky niekoľkých metrov

Pfuntze (Leuchschirbl) – kahanec

Pritschen – palicovať, udierať

Putzka – veľké (ťažké) kladivo

Predig – hlavná (veľká) bohoslužba

Rabisch, Robusch (Kerbholz) – rováš (palička, na ktorú sa zárezom zaznamenáva  prebraté množstvo rudy)

Rauf (Herauf) – hore, nahor

Raumnadel – škrabka (hrubý drôt používaný na odstraňovanie úlomkov z vývrtu)

Redel (Riegel) – vrchol kopca, z ktorého vybieha viac horských chrbtov

Résch (rösche) – strmý

Reyen (Reigen) – tanec, zábava

Runter (herunter) – dolu, nadol

Röste – pražiaca pec

Schacht – zvislé banské dielo, šachta

Schänden – haniť, hrešiť

Schicht – pracovná zmena

Schwärtling (Schwarte) – širšia doska, ktorá má na jednej strane prírodné zaoblenie  z pôvodného  kmeňa

Schepper – čerpadlo

Scheib – kotúč, vrstva

Seuffen – údolie (terénna depresia spôsobená činnosťou vody)

Spirung (Spur) – náznak (stopa, ktorá poukazuje na blízkosť rudnej žily)

Steht (Stätte) – miesto po milieri na pálenie dreveného uhlia

Stollen – vodorovné banské dielo (štôlňa)

Stollwäntl – prekop (bočná chodba zo štôlne)

Streckhammer – vykúvací hámor (železiareň, kde sa rozdrobujú tyče kujného železa)

Streichen – vrstva horniny, ktorá smeruje k rudnej žile

Stübbereiter – učeň (mládenec) podriadený hámorníkovi alebo hutníkovi, ktorý sa  stará o spálňu (Stube bereiten) a obsluhuje, neskôr „Kohlmesser“

Stufe – kus čistej rudy

Spressl – trstina obalená cestom zmiešaným s pušným prachom používaná ako  zápalná šnúra

Thäl (Thal) – údolie, dolina

Tedig – zvada, krik, spor

Urlaub – zastavenie banskej alebo hutníckej  činnosti a s tým spojené prepúšťanie  z práce

Ueberschar – priestor medzi dvomi baňami (banskými poľami)

Verlegen – opustené, zničené, spustnuté banské pole alebo baňa a preto je znovu  voľné na ďalšie možné požiadanie

Zeche – podzemný banský priestor

Zuschlag – prísada (na podporenie tavenia ťažko taviteľných rúd sa pridávala ľahko  taviteľná ruda, troska, vápno a pod.) používaná aj na odstraňovanie síry a iných nežiaducich prímesí

Zuwarter – dozorca, pomocník hutníka, ktorý sa stará o pec

Zange – železný výťažok (železná huba) získaný napr. zo slovenskej pece vytavení rudy, ktorý sa ďalej spracováva kovaním

 

 Košice 2. 5. 2015                                                    Ing. Mikuláš Rozložník

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.