Choď na obsah Choď na menu
 


Dobšinská rybárska spoločnosť

Dobšinská rybárska spoločnosť, stanovy z roku 1899.

 

img_1654.jpg

   Dobšinský potok. Foto : http://www.fotodobsina.sk/displayimage.php?album=lastup&cat=0&pos=0

 

rybarska-spol_ilustracia.jpg 

      Spoločenský život v banskom meste Dobšiná bol svojho času pomerne bohatý a rôznorodý. V meste boli samozrejmosťou vzdelávanie inštitúcie a to od materskej školy až po odbornú banícku školu, ďalej čitateľský spolok, poľovnícky spolok a iné.

      V písomnej pozostalosti známej osobnosti Dobšinej Eugena Ruffinyiho sa našiel rukopis stanov dobšinskej rybárskej spoločnosti, založenej v roku 1899. Aj bez ďalšieho podrobnejšieho výskumu je možno povedať, že tento spolok má  v meste dlhšiu tradíciu, ba pretrváva až do dnes.

      Predmetný rukopis má štyri strany a je v maďarskom jazyku. Stanovy, zhrnuté do 23. paragrafov a záverečného osvedčenia, sú rozdelené do štyroch skupín. Na škodu veci, je dokument miestami veľmi ťažko čitateľný, takže jeho preklad si vyžiadal značnú námahu.

Uverejňujeme preto iba úvodnú a záverečnú stranu.

rf-176_uprav.jpg

zaver.jpg

                                                                           

Stanovy dobšinskej rybárskej spoločnosti

 

I.   Názov spoločnosti, jej poslanie          

        a  rybárske revíry

1.§. Názov spoločnosti je: Dobšinská rybárska spoločnosť,

ktorá bola ustanovená po mestskej dražbe nájmu rybárskeho práva na šesť rokov dňa 6.  decembra 1898 

 

2.§. Rybárske revíry spoločnosti

Na základe dražby mesta Dobšinej dňa 6. XII. 1898 sa nájomcom štyroch rybárskych revírov stal Koloman Benedikty (Benedicty Kálmán), ktorý po prijatí tu uvedených stanov ich dal do spoločného užívania členom spolku vzniknutého na základe týchto stanov.

Tieto štyri rybárske revíry s uvedením ich názvov a hraníc sú nasledovné:

1.     Dobšinský potok („Dobs“ patak) od prameňa až po most na Troch ružiach

2.     Dobšinský potok od mosta na Troch ružiach až po jeho vtok do rieky Slaná a ľavý breh rieky Slaná od hranice Vyšnej Slanej po sútok s Dobšinským potokom

3.     Pravý breh Hnilca od železiarne až po chotárnu hranicu Sykavky

4.     Rakovský potok (Krebsseifen)

 

3.§. Poslaním spoločnosti podľa rozhodnutia zo 6. XII. 1898 je:

a.      konať v zmysle zákona

b.     rozvíjať rybársku činnosť

c.      poriadať spoločenské zábavy

 

      II.    Organizácia spoločnosti

4.§.  Spoločnosť tvoria samostatne podnikajúci členovia, ktorí svoj úmysel i záväzný súhlas povinne potvrdili svojim podpisom           

 

5.§.  Členom spoločnosti môže byť každý bezúhonný rybár alebo osoba obľubujúca rybárstvo, ktorí boli prijatí tajnou voľbou a získali väčšinu hlasov prítomných na valnom zhromaždení, ovládajú rybárske zákony a stanovy, podriaďujú sa im a tieto prísne dodržiavajú.

 

6.§.  Spoločnosť  sa skladá z riadnych, vonkajších a dočasných členov:

a. riadny člen je ten, ktorý má trvalé bydlisko na území mesta Dobšiná, je dospelý, samostatný a platí členské v plnej výške                  

b. vonkajším členom môže byť samostatná osoba,  ktorá má bydlisko mimo územia mesta pričom zamestnanie a odľahlosť bydliska jej bráni v riadnom výkone rybárstva,  takže  sa môže zúčastňovať iba spoločných  rybačiek, výška jej poplatku je 2/3 riadneho členského

           c.  dočasnými členmi môžu byť držitelia rybárskeho oprávnenia, ktorí sa určitú dobu zdržujú v Dobšinej a majú úmysel rybárčiť, títo členovia platia 1/4 mesačného členského príspevku

 

7. §.  Platenie členského sa realizuje polročne vopred. Ak niekto neuhradí členské,              alebo iný poplatok, nemôže rybárčiť.

 

8. §.  Práva a povinnosti členov zaniknú:

                  a. úmrtím člena

                  b. vysťahovaním člena

c. v prípade, ak choroba členovi neumožňuje dlhšie, prípadne až rok    vykonávať  rybárske právo

d. vylúčením člena zo spoločnosti

    

 

9. §.  Záležitosti spoločnosti rieši:

A.    valné zhromaždenie

B.    výbor

Valné zhromaždenie zvoláva jeho predseda podľa potreby, ale najmenej raz ročne, alebo ak o to požiada písomne najmenej 6 členov.

 

 

10. §.   Na valnom zhromaždení má každý člen pri voľbe, alebo rozhodovaní  jeden hlas.

 

11. §.   Valné zhromaždenie je uznášania schopné iba vtedy ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov, ale v prípade úpravy stanov, alebo vylúčenia člena je potrebná 3/4 účasť všetkých členov. Ak nie je táto podmienka splnená, je nutné zvolať novú schôdzu valného zhromaždenia.

            Ak sa valné zhromaždenie zvolané podľa stanov stane neschopným uznášania sa, zvolá sa nové, na ktorom prítomní právoplatne rozhodujú bez ohľadu na časové rozvrhnutie zmareného zhromaždenia.

 

12. §.     A. Valné zhromaždenie:

 a) volí absolútnou väčšinou prítomných: predsedu, zapisovateľa, pokladníka a štyroch (4.) vybraných členov a to  na celú dobu nájmu, alebo na kratší čas

                        b) prijíma nových členov

ďalej môže:

c)     -  odoberať práva členom alebo zbavovať ich povinností

d)     -  ustanovovať pravidlá a spôsob výkonu rybárskeho práva

e)     -  ukladať a vyberať peňažné tresty

f)      -  vyberať peňažné príspevky

g)     -  zakázať lov v určitých potokoch alebo zákaz odvolať

h)     právoplatne rozhoduje v akýchkoľvek iných veciach 

 

 

13. §.      B.  Výbor tvoria predstavitelia spoločnosti (predseda, zapisovateľ, pokladník) a štyria zvolení členovia.

                        Povinnosťami výboru sú:

a)     vykonávať kontrolu činnosti predstaviteľov

b)      kontrolovať vedenie účtovníctva spoločnosti a pokladne

c)      dozorovať dodržiavanie zákonov, nariadení ministerstva, stanov spoločnosti a uznesení valného zhromaždenia

d)     predkladať návrhy valnému zhromaždeniu

e)     vybavuje agendu spoločnosti ak nie je možné zvolať valné zhromaždenie; inak pri svojej činnosti sa riadi uzneseniami valného zhromaždenia

f)      dbá, aby začínajúci členovia správne využívali svoje práva

 

14. §.  Výbor sa schádza viackrát podľa potreby. Zasadanie zvoláva predseda, ale uskutoční sa aj v prípade, ak o to požiadajú najmenej dvaja volení členovia. Výbor je uznášania sa schopný, ak sú okrem predsedu prítomní aspoň štyria jeho členovia.

 

15. §.  Predstavitelia spoločnosti:

a)     predseda – zastupuje spoločnosť v zákonných a iných vzťahoch, zvoláva a riadi schôdze a valné zhromaždenia, uplatňuje a vykonáva rozhodnutia zasadaní a riadi spoločnosť.

b)     zapisovateľ organizuje schôdze a zhromaždenia, robí zápisy zo zasadaní a vykonáva všetky písomné práce

c)     pokladník – spravuje majetok spoločnosti, stanovuje členské príspevky a prípadné nedoplatky, eviduje a účtuje príjmy, vypláca predsedom stanovené obnosy, predkladá správy o stave pokladne výboru a valnému zhromaždeniu, spracováva ročné zúčtovania a návrh rozpočtu

 

 

III. Výkon rybárstva

16. §. Výkon rybárskeho práva je viazaný na osobu, nie je možné ho prevádzať na iné osoby. Rybárstvo je možno vykonávať iba ako športovú činnosť, robiť z neho zárobkovú aktivitu je zakázané.

 

17. §.  Rybárstvo možno vykonávať iba v rámci zákona a to iba na háčky, rybárčiť pomocou siete, alebo chytať ryby rukami je zakázané.

 

18. §.  V prítokoch a ochranných vodách je rybolov zakázaný.

 

19. §.  Rybárstvo môže každý člen vykonávať sám a to na miestach podľa svojho uváženia. V prípade spoločnej rybačky, ktorú najmenej týždeň predtým môže zvolať predseda, je na dotknutom území lov iným zakázaný.

 

20. §.  Pre  záchranu a rozmnožovanie stavu rýb spoločnosť vykonáva všetky opatrenia smerujúce proti škodným zvieratám a pytliakom, naviac môže za ich realizáciu aj odmeňovať. Spoločnosť pre tento účel označuje toky, zarybňuje ich a podľa potreby toky ochraňuje.

 

IV. Tresty

21. §.  Potrestať člena možno dvomi spôsobmi:

a)     peňažným trestom od 1 do 10 forintov

b)     vylúčením zo spoločnosti

 

 

22. §.  Členom, ktorí nedodržujú zákon, stanovy spoločnosti a rozhodnutia valného zhromaždenia, môže byť uložená peňažná pokuta od 1 do 10 forintov,  v prípade opakovania budú títo vylúčení zo spoločnosti.

 

23. §.  Člen, ktorý bol uznesením zhromaždenia vylúčený zo spoločnosti, je povinný bez zbytku uhradiť členské príspevky až do dňa zániku jeho členstva a to vrátane prípadného nedoplatku.

 

 

Osvedčenie

Podpísaní rybári a ich priaznivci zakladajú na dobu od 1. januára 1899 do 31. decembra 1904 (vrátane) uzavretú spoločnosť nazvanú Dobšinská rybárska spoločnosť a zaväzujú sa povinným dodržiavaním stanov. V sporných prípadoch a pri nedodržaní stanov rozhoduje dobšinský zmierčí sudca, rozhodnutiam ktorého sa podriaďujeme, čo potvrdzujeme aj svojimi podpismi.

 

V Dobšinej 1.  januára 1899

 

            Spracovali: RNDr. Ondrej Rozložník                           Rožňava-Košice 3. 6. 2014

                               Ing. Mikuláš Rozložník 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.