Choď na obsah Choď na menu
 


Július Rakusz a Dobšiná

Geologická stavba a výskyt nerastných surovín okolia Dobšinej už oddávna vzbudzovali pozornosť viacerých popredných vedeckých osobností. Jedným z významných bádateľov, ktorého zaujali prírodné osobitosti Dobšinej, bol aj Július Rakusz  (Rakusz Gyula).

Július Rakusz  (*1896 - †1932) bol poslucháčom budapeštianskej vysokej vedeckej školy, bol aj účastníkom bojov v prvej svetovej vojne, v roku 1921 bol pomocným učiteľom na  Mineralogicko – geologickom inštitúte, v roku 1923 získal doktorát a neskôr aj diplom stredoškolského učiteľa, od roku 1923 bol geológom Geologického ústavu. Dosiahol významné vedecké úspechy predovšetkým v odbore výskumu karbónskej fosílnej fauny, ďalej spracoval problematiku asfalto – pieskovitého územia v Bogácsi, zmapoval oblasť Villányskych kopcov a v neposlednej miere sa venoval výskumu okolia Dobšinej, o čom svedčí viacej jeho publikovaných prác na základe dosiahnutých výsledkov.

Ide predovšetkým o tieto práce:

- Azbest z Dobšinej a jeho spracovanie (Rakusz Gyula: A dobsinai azbeszt és feldolgozása. In: Földtani Közlöny. 1924. 54. 1. 56-59.p.1)

- Stratigrafia dobšinského a Bukovohorského karbónu a jeho palogeografické postavenie (Rakusz Gyula: A dobsinai és Bükk-hegységi karbon sztratigráfiai és paleogeográfiai helyzetéről. In: Földtani Közlöny. 1927. 57. 10/12. 208-212.p)

- Fosílie vrchného karbónu z Dobšinej a Nagy Vizsnyó  (Rakusz Gyula: Dobsinai és nagyvizsnyói felsőkarbon kövületek. Bp., 1932.)

- Serpentín z Dobšinej (Rakusz Gyula: A dobsinai szerpentin. In: Földtani Közlöny. 1923. 53. 1. 73-81.p?)

 

Nižšie uvádzame preklad zaujímavého článku spomínaného autora o dobšinskom azbeste.

 

J. RAKUSZ

DER ASBEST VON DOBSCHAU UND SEINE VERARBEITUNG

— Mit der Figur 8. —

(uverejnené: Földtani Közlöny, 1924, 54, 174-176)

rakusz-uvod-cast.jpg

 

Azbest z Dobšinej a jeho spracovanie *

V regióne Karpát je známych viacero azbestových výskytov, ktoré boli bezvýznamné, takže nedošlo k ich využívaniu. V posledných rokoch došlo v Dobšinej k otvárke ložiska kvalitného azbestu, takže sa predpokladá, že v krátkom čase dôjde k jeho dlhoročnému využívaniu, pretože azbest je v poslednej dobe žiadaný  pre rozvoj azbestovému priemyslu. Serpentinitový masív, nachádzajúci sa v blízkosti mesta na kopcoch nazývaných Kalbel a Birkeln, na ploche asi 300.00 m2, je preniknutý množstvom novovyvinutých žiliek, v ktorých hlavnú výplň tvorí chrysotilazbest. Výskytom azbestu a jeho využitím na priemyselné účely sa  zaoberali dobšinskí baníci už pred 200 rokmi. Podľa zápisov v dobšinskej banskej knihe M. Petrovics v roku 1722 ohlásil banské práce na azbest s tým „že bude na horninovej ploche v hĺbke hľadať na kopci Birkeln azbest, a že mu to bude dovolené a nikomu to nebude škodiť“ (J. Mikulik: Bánya- és vasipar története Dobsinán. Budapest, 1880). O výsledkoch tohto predčasového experimentu nie sú známe ďalšie údaje.

Napriek tomu, podľa viacerých výskumníkov je potrebné venovať pozornosť kvalite azbestu a výrubnosť, takže na jeho ťažbu sa prikročilo až v novších časoch, kedy sa pred niekoľkými rokmi otvoril kameňolom a vedľa neho malá úpravňa.

Geologický a petrografický stav tohto výskytu serpentinitu som skúmal a výsledky sú  prezentované v prácach: J. Rakusz: Über den Serpentin von Dobschau. Földtani Közlöny. Bd. LIII, p. 144; Studien an d. Granat von Dobschau. Centralblatt f. Min. etc. 1924, p. 353.

Výplň mnohých nepravidelne prebiehajúcich trhlín v serpentinite mohla byť výsledkom laterálnej segregácie, pretože svetlá farba vedľajšej horniny poukazuje na nápadnú prítomnosť obsahov Fe a niekedy i Mg, pričom žilky sú miestami obohatené o magnetit. Z rôznych žiliek, ktoré sú v serpentinite je najdôležitejší chrysotil, miestami je prítomný pikrolith a webskyit  o rozmere 1 - 2 cm.

(Poznámka: pikrolith je zastaraný názov, dnešný názov je antigorit. Minerál webskyit sa v zozname minerálov schválených medzinárodnou asociáciou nenachádza, ale v staršej literatúre je opísaná premena minerálu „olivín“ na webskyit. Detailne je tento opísaný v článku:  Mineralien und Gesteine aus dem hessischen Hinterland Von Herrn R. Brauns in Marburg.1. Palaeopikrit, Webskyit und Granat von Bottenhorn.)

Azbest z Dobšinej a jeho spracovanie

Hrubšie azbestové žilky sú dosť časté, ale 3 cm hrúbky, sú zriedkavé. Vlákna sú výnimočne usporiadané diagonálne, čo môže byť vysvetlené následným tlakom na horninu. Vlákna sú zväčša málo  ohýbateľné a majú undulózny bočný lesk. Ich farba je zväčša svetlá, alebo i tmavo žltá a zelená. Vydarilo sa urobiť výbrusy len z paralelne usporiadaných vlákien, v ktorých bolo vidieť ich veľmi zaujímavé usporiadanie. Žilky prezentujú na jednotlivých i spoluúčasť s impregnáciou  magnetitu.

vybrus_rakusz_foldtani_kozlony_1924_54_056-059-002.jpg

 

 

Paralelné prerastanie chryzolitu s azbestom - zrná granátu i v jadre chryzolitu, (nikoly 11; zväčšenie 62 x)

 

Na okraji žilky, kde je nahromadený magnetit, preniká tento ihličkovito medzi vlákna azbestu, ale bolo to pozorovateľné len na tom jenom výbruse (a to aj vizuálne). V tomto výbruse mohli byť vlákna pozorované len pri veľkom zväčšení, azbest je buď bezfarbý, alebo svetlohnedý, priehľadný a v poslednom prípade je viac – menej pozorovateľný pleochroizmus  (c > b; c = svetlý, hnedastý; b = svetlejší žltohnedý, žltý až bezfarby). Pri zhášaní je rovnobežné  c = c,  kde vlákna sú ohnuté (čo je pozorovateľné cez ohnutie paralelných magnetitových tyčiniek) a delí sa so zhášaním ostrých polí, alebo je zvlnené (unduliert). Smer optickej osi je v smere vlákien a osový uhol silne varíruje a táto okolnosť  nie je pravdepodobne viazaná na kompenzáciu, ale na zmenu chemického zloženia, pretože zloženie hnedších častí má väčší osový uhol, ako sa dá pozorovať u bezfarbých. Meniaca sa disperzia je: p < v.

Analýza chrysotilu bola urobená za veľkej pomoci  chemického inžiniera Emila Scherfa v laboratóriu Min. Geol. Inštitútu kráľovskej maďarskej technickej vysokej školy. Analýza bola urobená zo svetlozelenej  čerstvej a čistej žilky, zo vzorky o hrúbke 1,5 cm s týmito výsledkami:

d 15o/15o  = 2, 4573  .....  Na2O = 0,08 %..... K2O = 0, 04% ..... MgO = 40, 52  ..... CaO = 0, 21%,  MnO = 0,03% ..... FeO = 0, 28% ..... NiO = 0, 03 %..... A1203  = 1, 91% ..... Cr2O3 = 0, 08%, Fe2O3 = 0, 70%  .....Si02  = 41,45% ..... Ti02  =  0,06 %..... H2 O (do 105°C) = 1,10% ,  H2 O (cez 105°C) =13,44% **.....  spolu 99, 93 %. Kysličníky SrO a CoO neboli zistené.

** H2 O do 105“ a H2 O nad 105° sú stredné hodnoty; viazaná voda mohla byť zistená len ako strata žíhaním počas jednej hodiny, a tak sa priamou cestou podarilo dosiahnuť maximálne iba 11,80 %  odvodnenia.

Prepočet komponentov sa neurobil, pretože príslušnosť sexqioxydov nemohla byť stanovená (prímes alebo súčasť izomorfných silikátov). Pozorovateľne sa javí, že rozvláknený chrysotil, účinkom tekutej kyseliny v niektorých momentoch sa bez zvyšku vysvetlí. Takže suchý materiál pri 105o C, počas 10 dní znovu prijal 0,77 % vody. Čistota azbestu bola potvrdená analýzou.

Vyhodnotenie nálezu sa ešte nachádza v štádiu výskumu. Serpentín prichádzajúci do úpravne v najlepšom prípade má výťažnosť 4 % čistého azbestu, v priemere sú to 2 až  3 %. Či sú ale žilky azbestu v hornine rovnomerne uložené, bude, s nádejou, skúmané novými otvárkovými prácami a spoločnosťou postavená malá úpravňa, ktorej pod vedením Ing. S. Stempela bola surovina dlhoročne separáciou na rentabilitu skúmaná. Hornina s obsahom azbestu je v mlyne drvená a triedená. Azbest je potom  čistený vzduchom a vodou triedený. Čoskoro sa podarí získať plnohodnotný čistý azbest, ale z neho zhotovené produkty vykazujú malú pevnosť spôsobenou pri úprave viacerým mechanickým drvením. Až ďalšími skúškami sa v zariadení podarilo získať nedrvený vláknitý azbest. Posledný získaný produkt ako strešná krytina (10% azbestu a 90% cementu), zaisťuje veľkú pevnosť v ohybe: 540 kg na cm2  zatiaľ čo pri lámaní sa dosiahlo len 190 kg na cm2. Zariadenie dovoľuje účelovú separáciu azbestových vlákien  až do dĺžky 1,5 mm. Na podklade týchto výsledkov spoločnosť postaví novú veľkú úpravňu v priľahlom údolí vo  Vlčej doline.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 * Text bol autorom prednesený na vedeckom seminári maďarskej geologickej spoločnosti konanom dňa 3. októbra 1923

                                                                        

Spracovali: Ondrej Rozložník  a Mikuláš Rozložník vo februári 2022

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.