Choď na obsah Choď na menu
 


Príspevok k poznaniu dobšinských skamenelín v začiatkoch 20. storočia

V príspevkoch, uverejňovaných v odborných geologických periodikách bývalého Uhorska, nachádzame mnohé údaje nielen o geologickej stavbe okolitého územia mesta Dobšinej, ale aj o jej zvláštnostiach.

Horniny v okolí Dobšinej patria najmä do obdobia prvohôr - paleozoika, teda do obdobia pred 238 až 570 miliónmi rokov a menej do druhohôr – mezozoika,  pred 238 – 65 mil. rokov.  V prevažnej miere sa tu vyskytujú horniny, ktoré sa pred uvedenými miliónmi rokov usadzovali vo vodnom prostredí, t. j. v dielčích jazerách, moriach a lagúnach. Tieto pôvodné horniny prechádzali postupne klesaním sedimentačnej vodnej panve a ich premenou: z ílu na pevnú bridlicu, z vápenatého kalu na vápenec, zo sypkého  piesku sa stával pieskovec a zo štrku  zlepenec. Neskoršie podliehajú tieto horniny ďalšej premene, najprv spevňovaniu – tzv. diagenéze a potom metamorfóze. V týchto dobách a  podmienkach bola zaznamenaná aj častá vulkanická činnosť. Pevnejšie bazaltové alebo kyslejšie horniny sa zmenili metamorfózou na amfibolity, diority, diabázy a vulkanické horniny na porfyroidy. Z veľmi bázických hornín ako je peridotit vznikol aj  dobšinský serpentinit zo žilkami azbestu. Do týchto hornín neskôr prenikali horúce rudonosné roztoky (hydrotermy) čím vznikli rudné žily s rôznou mineralizáciou tvoriace ložiská ťažiteľných rúd (železo, nikel, kobalt, meď, antimón, ortuť, striebro, zlato a iné kovy). Telesá vápencov šošovkovitého tvaru boli prínosom železa zmenené na siderit a ankerit (Biengarten, Massörter, Altenberg).

Celá oblasť Dobšinského regiónu je začlenená do geologických  (litostratigrafických) celkov nazývaných Veporikum a Gemerikum. Na geologickej stavbe širšieho okolia sa najväčšou mierou podieľa Gemerikum. Leží v príkrovovej pozícii nasunuté na  Veporikum a je zložené z horninových komplexov troch vývojových cyklov - staropaleozoického, mladopaleozoického a mezozoického.

Z hľadiska tohto príspevku, je zaujímavé mladšie paleozoikum, a to predovšetkým karbónske horniny, ktoré predstavujú plytkomorskú molasu s obsahom produktov i bázického vulkanizmu. Ich charakteristickým znakom je transgresívna a diskordantná pozícia na staršom paleozoiku. Bazálne, predovšetkým morské sedimentárne komplexy, tvoria dobšinskú skupinu súvrství, ktorá je regionálne rozšírená po celom obvode Gemerika. Významnými litostratigrafickými horizontmi sú telesá magnezitov, bázické vulkanity a horizont hrubozrnných polymiktných zlepencov. Celá dobšinská skupina zahŕňa terigénne, vulkanoterigénne a karbonátové sedimentárne fácie. Bridlice, pieskovce a fylitické bridlice sa nachádzajú i v pruhu tiahnucom sa od Mlyniek cez Lányiho hutu, Striebornú a Rejdovú. V tomto pruhu sa nachádzajú i ľahko štiepateľné tmavosivé bridlice v minulosti používané na rôzne stavbárske účely v meste. V karbóne, v oblasti od Podrovne po vrch Gúgel, vystupujú tiež šošovky vápencov metasomaticky zmenených na siderity, ktoré sa ťažili povrchovo v lokalitách Massörter a Biengarten.

Územie bolo už od dávnych čias predmetom záujmu mnohých odborníkov.  Okrem iného, nemalú pozornosť vyvolali aj výskyty vrstiev tzv. morského karbónu, kde sa našli viaceré druhy skamenelín. Jedným z viacerých vedcov, ktorí sa v histórii venovali tejto problematike, bol aj dr.  Fridrich Frech (Frech Frigyes) - vysokoškolský učiteľ vo Wroclawi (Breslau - dnes Wroclaw,  slovensky Vratislav je, mesto v Poľsku), ktorý svoju prvú prácu uverejnil už v roku 1899 pod názvom „Steinkohlenformation”. Jeho rozsiahlejšia práca, na základe ktorej je spracovaný tento príspevok, bola uverejnená v periodiku Földtani Közlöny, roč. XXXVI, zošit 1-3, január-marec 1906, s.1-50. Príspevok, okrem textu, obsahuje aj deväť tabuliek s nákresmi fosílií od autora dr. Loeschmann, tiež z Wroclawi.

Spodnokarbónsky vek dobšinského výskytu stanovil už František Hauer (Hauer Ferencz) a to asi okolo roku 1850 a poukázal na ich podobnosť s vápnitými bridlicami z Gaithal Noetsch  (Nötsch im Gaital – obec v Korutánsku, Rakúsko). Prvú fosíliu z okolia Dobšinej našiel v roku  1855 dr. Antal Kiss, ktorej vek stanovil za karbónsky a porovnával ich s bleibergskými vrstvami (Bleiberg – Nötsch – obec v Rakúsku). V zmysle vyjadrenia  F. Hauera, dobšinské fosílie  bezpochybne odpovedajú  fosíliám z vrstiev pri Gailtali v južných Alpách. V. K. Uhlig vo svojej práci „Bau und Bild der Karpathen, in. Bau und Bild Österreichs, Wien-Leipzig, 1903, s-664“ za istý považuje ich vek za karbónsky, pričom sa podrobnejšiemu zaradeniu nevenoval. V skutočnosti, tak väčšia časť bohatej fosílnej fauny z Dobšinej, prišla dočasne o svoje  presné historické zaradenie.

Prvé  informácie o fosíliách z nálezísk v okolí Dobšinej, ktoré sú aj v predkladanom texte, sa nachádzajú v informácii uhorského geologického ústavu z roku 1903, kde sa na s.162-163 uvádza, že zo sedimentov karbónskeho veku pri Dobšinej už pred rokmi učiteľ dr. Gustáv Melczer a neskôr hlavný banský geológ Gessel Sándor vyzbierali bohatú fosílnu faunu. Predstavovali ju najmä koraly, krinoidey, brachiopódy, lastúrniky, z trilobitov druh Griffithides Dobsiniensis a tiež množstvo drobných phillipsia pigidiuma. Na základe predbežných odborníkov Ondreja Semsey a Karola Pappa z brachiopód prevládajú predovšetkým Productus punctatus MARTIN var. elegans M´COY a Spirifer striatus MARTIN a v dobšinských sedimentoch tieto patria do spodnej časti vrchného karbónu.

Originály vzoriek fosílnej fauny, ktorých nákresy tu uvádzame, sú z najväčšej časti uchovávané v ústave geopaleontológie vysokej školy v Budapešti a zozbieral ich učiteľ Gustáv Melczer. Významné vzorky našli aj  vysokoškolský učiteľ dr. Anton Koch, mimoriadny učiteľ dr. Imrich Lőrenthey a hlavný banský geológ Alexander Gesell. Okrem toho je časť vzoriek uchovávaná aj v geologickom ústave vysokej školy vo Viedni.

V ďalšom uvádzame nákresy jednotlivých druhov fosílií s ich stručným opisom bez nároku na podrobnosti odborného hodnotenia.

snimka1.jpg

snimka2.jpg

snimka3.jpg

snimka4.jpg

snimka5.jpg

snimka6.jpg

snimka7.jpg

snimka8.jpg

snimka9.jpg

snimka10.jpg

snimka11.jpg

snimka12.jpgsnimka13.jpg

snimka14.jpg

snimka15.jpg

snimka16.jpg

snimka17.jpg

snimka18.jpg

snimka19.jpg

snimka20.jpg

Záverom uvádzame prehľad druhov fosílií okolia Dobšinej v zmysle vtedajšieho poznania

Dobšinská karbónska fosílná fauna pozostáva z nasledovných druhov:

Griffithides  cf.  minor,  Woodw.  em.  Frech.

Griffithides  dobsinensis,  Illés.

Euphemus  Orbignyi,  Portl.

Murchisonia Kokeni,  nov.  nőm.

Euomphalus  (Strapáróllus) cf.  grandis,  Kon.

« pentangulatus,  Sow.

Myalina ampliata,  Ryckh.  var.  nov.  pannonica

Aviculopecten  sp.  ex  aff.  A. granosus,  Phill

« Hoernesianus,  Kon.?

Edmondia cf.  anodonta,  Kon.

Sanquinolites  sp.  aff.  S. parvulus,  Kon.

Solenomya sp.  ind.

Spirifer striatus,  Mart.  typ.

« « var.  Sowerbyi, Kon.

« integricosta, Phill.

« trigonalis, Mart.

« bisulcatus,  Sow.

« duplicicosta,  Phill.

Spiriferina octoplicata, Phill.

Retzia (Trigeria) radialis, Phill.

Athyris Roissyi, L’Ev.

Productus punctatus,  Mart.

« semireticulatus,  Mart.

« cormgatas,  M’Coy.

Productus  scabriculus, Mart.

Orthothetes crenistria,  Phill.  sp.

« radialis,  Phill.

Crinoidea kocsánok

Bryozoa maradványok

Cyathophyllum pannoniam,,  Phill.  sp.

Zaphrentis cf.  intermedia,  Kon.

Asterocalamites  sp.

 

S použitím zdrojov:

Rozložník, O. – Hunsdorfer, E. (ed.): Banské mesto Dobšiná, Košice, 2008, 77-80

Frech, F.: A  TENGERI  EREDETŰ  KARBON  MAGYARORSZÁGON (Karbón morského pôvodu v Maďarsku), FÖLDTANI KÖZLÖNY,  XXXVI.  KÖTET, 1906. JANUÁRIUS-MÁRCZIUS, 1-3.  FÜZE

spracoval Ing. Mikuláš Rozložník

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.