Choď na obsah Choď na menu
 


Štruktúra obyvateľstva v Dobšinej v rokoch 1834 – 1930

V súčasnej dobe sa už málokto stretáva s pomerne nezvyčajným priezviskom Lux. Rovnako, málo ľudí si uvedomuje, že toto meno sa v Dobšinej prvý raz vyskytuje už  v roku 1695 (pozri Ila, B.:  Gömör megye II., Budapešt, 1944, s. 221). Napriek všetkému, ale osobnosti tohto mena sú známe nielen doma, ale aj v zahraničí. Na ilustráciu, bez nároku na úplnosť alebo hodnotenie,  uvedieme aspoň niektorých: Koloman Lux bol vedúcim stavebných prác na hrade Vajdahunyad v Budapešti, spracoval návrh na realizáciu Rákócziho pomníka, ktorý sa umiestnil na prvom mieste a v roku 1913 ho uhorský kráľ František Jozef I. vyznamenal; ďalej Július Lux bol riadnym vysokoškolským učiteľom; Ján bol lesným inžinierom v Jelšave; Ľudovít riaditeľom košickej plynárne atď.  

Teraz si iste kladiete otázku ako súvisí  meno Lux s nadpisom článku. Odpoveď ukážu nasledujúce riadky.

kniha.png

Július Lux

Nemecký nárečový ostrov

v karpatskom regióne

Dobšiná

Publikácia vydaná roku 1959 v Mníchove nakladateľstvom juhonemeckých odborných prác, vydal Prof. Dr. Fritz Valjavec, tlač Karel Schmidge Ebersberg. Luxova práca je napísaná písmom fractura, ktoré bolo používané za švabachom.

Kto bol Július Lux je uvedené v úvode tejto publikácie, preklad ktorého uvádzame:

Zverejnením predloženej práce o Dobšinej (Dobschau), chce Juhonemecká kultúrna organizácia poďakovať Prof. Dr. Júliusovi Luxovi, karpatskému nemeckému historikovi a národovcovi, ktorý dňa  4. novembra 1957 zomrel.

Prof. Lux začal, už viac ako pred polstoročím, zbierať historický materiál a dokumenty pre svoje dielo. Množstvo dokladov o návykoch (Sitte), používanom nárečí, obliekaní, výslovnosti a pod., tohto nemecky hovoriaceho ostrova, ktorého súhrnná dokumentácia do toho času chýbalo bolo takto momentálne zachránené. Dielo plánoval zverejniť knižne už dávnejšie a to v roku 1914, ako „Príspevok k národnosti Nemcov v Maďarsku“ (Beiträge zur Volkskunde der Deutschen in Ungarn), ktoré chcel vydať učiteľ zostavovateľa Prof. Dr. Anton Herman. Prvá svetová vojna to ale znemožnila. Rukopis sa vrátil autorovi, ktorý ho potom ešte upravil a doplnil. Tesne pred druhou svetovou vojnou sa Dr. Lux kontaktoval s Prof. Gierach z Mníchova, ktorý ho podporil a súhlasil s tlačou tohto jeho diela. Začiatok  druhej svetovej vojny však aj tentoraz zabránil vydaniu tejto práce. Rukopis ostal naďalej ležať v zásuvke autora a iba malé časti tohto diela mohli byť následne, za veľkých ťažkostí, sprístupnené.

Časť kapitoly „História“ bola zverejnená v 15. zväzku maďarskej ročenky pod názvom: „História osídlenia a právne vzťahy mesta Dobšiná („Siedlungeschichte und Rechtsverhältnisse der Stadt Dobschau  - Dobsina“). Kapitola o štatistike bola v maďarčine zverejnená v časopise: Magyar Statisztikai Szemle (Ungarn. Statistische Rundschau) Jg. XIII, 1935. Neskôr boli zverejnené i scenáre divadelných predstavení  ako Német népi színjátekok (nemecké divadelné predstavenia – Deutsche Volksschauspiele aus den Ungarischen Bergstätten), ktoré v roku 1938 zverejnili Ernen a Karsai. Veríme že zverejnenie väčšiny tohto vedecky hodnotného diela, ktoré celé je už nedosiahnuteľné, je i ocenením  práce autora.

dr._lux_gyula_portreja--1-.png henckon_lux_gyula_szulohaza.jpg

           Július Lux (* 20. 4. 1884 - † 5. 11. 1957)  a jeho rodný dom v HenckovciachJ

Július Lux sa narodil 20. apríla 1884 v obci Henckovce na Slovensku, ako syn v starej baníckej rodine  Po absolvovaní štúdia na učiteľskej škole v Lučenci, sa stal učiteľom. Následne študoval na Vysokej pedagogickej škole v Budapešti, ktorú ukončil diplomom v roku 1909. Až do začiatku prvej svetovej vojny bol profesorom výučby nemeckého jazyka v meste Kluž (Klausenburg). Po vojne bol riaditeľom športovej Vysokej pedagogickej školy v Budapešti a v rokoch 1927 až 1941 zas ako profesor  odbornej prípravy učiteľov na tej istej škole. V roku 1933 bol na Univerzite v Segedíne promovaný na doktora filozofie. V roku 1941 bol vymenovaný za riaditeľa prvého školiaceho inštitútu v Maďarsku a v roku 1944 odišiel do dôchodku.

Z jeho nespočetných literárnych prác, uverejnených asi v 150. knihách a ďalších príspevkoch, hlavne v školských knihách a učebniciach pre ľudové školy ako aj pre vyššie výučbové inštitúcie uvádzame pre názornosť tieto:

  • Metodika vyučovania nemeckého jazyka (A német nyelvtanítás módszere -  Methodik des Unterrichtes in der deutschen Sprache), Budapest 1923)
  • Učenie a moderná výučba jazyka. (A modern nyelvek tanulása és tanítása - Das Erlernen und Unterrichten moderner Sprachen), Miskolc 1925,
  • Jazyk a rečová psychologická štúdia. (A nyelv. Nyelvlélektani tanulmány - Die Sprache, eine sprachpsychologische Studie), Budapest 1927.
  • Moderná výučba  (Modern nyelvoktatás - Moderner Sprachunterricht), Budapest 1932.

V časti Bibliografia sú uvedené jeho nespočetné príspevky k histórii Dobšinej .

                                                                            Prof. Dr, Fritz Baljavec

 

Z publikácie predkladáme zaujímavé štatistické prehľady o obyvateľstve Dobšinej  v rokoch 1834 až 1930 zostavené v nasledovnom upravenom tabuľkovom prehľade podľa pôvodných uverejnených v kapitole IX. tejto publikácie. Nájdete ich v priloženom súbore,

Statistiky Lux Dobsina.pdf

Spracovali: RNDr. Ondrej Rozložník a Ing.  Mikuláš Rozložník - 2020

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Veľmi zaujímavé.

(Karol Kasanický, 23. 8. 2020 19:13)

Ďakujem Ondro, aj tebe Rudo za zverejnenie. Veľmi zaujímavé štatistické údaje. Pozdravujem, karol