Choď na obsah Choď na menu
 


Súpis banských diel Uhorska z roku 1898 a jeho odraz na územie Dobšinej

Úvodom

Veľké množstvo výskytov úžitkových nerastov, na ktoré sa viaže rozsiahla banícka činnosť, bolo v jednotlivých oblastiach Uhorska známe od pradávna. Táto skutočnosť mala odozvu aj v spracovávaní a vydávaní odborných publikácií, predovšetkým  pracovníkmi ústavov, zameraných na geologické vedy.              

S prihliadnutím k tomu, že takmer  v každej takej odbornej publikácii, sa nachádzajú údaje o surovinách okolia Dobšinej, spomenieme pre informáciu, aspoň niektoré (ich názvy uvádzame v pôvodnom znení).  V roku 1855, pri príležitosti výstavy v Paríži, bola vo Viedni vydaná publikácia Geologische Übersicht der Bergbaue der Österreichischen Monarchie od známych autorov F. V. HAUER & F. FOETTERLÉ, ktorá  podáva, na svoju dobu, podrobný a verný obraz skutočnosti. Ďalším bola práca autora dr. F. TOULANA s názvom Karte der Verbreitung nutzbarer Mineralien in der öster.-ungarischen Monarchie nebst Bosnien-Herzegovina (Wien 1887), doplnená  mapovým podkladom v mierke  1:2 500 000.

Viac  odborných vydaní v období pred koncom 19. storočia, ktorých autormi boli H. HÖFER,  FRANZ FOETTERL (1868),  J. PECHAR, CEKELIUS DÁNIELNE (1854),  E. A. BIELZNE (1851), Dr. S. FISCHER (1887),   M. PRUDNIKI HANTKEN (1878),   Dr. A. POKORNY (1861)  a M. STAUB (1894), sa zaoberá výskytom nerudných nerastných surovín (uhlie, kamenná soľ, rašelina, slané minerálne vody).   

V roku 1880 bola uverejnená práca autora  LIVIUS MADERSPACH  Magyarország vasércz fekhelyei, vydaná v Budapešti, ktorá podáva prehľad o výskytoch železných rúd a ich klasifikáciu, mapovú prílohu však práca nemá. Za zmienku stojí spomenúť aj prácu M. J. ACKNER-a z roku 1855, ktorá i keď sa nezaoberá našim územím, má svoju historickú dokumentačnú hodnotu a jej prílohou je aj mapa v mierke 1: 864 000  (Andeutungen der geognost.-oryktognostisehen Verhältnisse Siebenbürgens (Mineralogie Siebenbürgens mit geognost. Andeutungen von M. J. Ackner, Hermann-stadt 1855).

Dôležitú dokumentačnú hodnotu (i keď tiež bez mapovej prílohy) predstavuje viacročná práca Karola DÉRY s názvom Magyar Bánya-Kalauz (1879-1914).  V neposlednom rade dôležité údaje poskytujú vydania maďarského štatistického úradu Országos magyar kir. statisztikai hivatal, ako aj odborné periodikum pre baníctvo a hutníctvo  Bányászati és Kohászati Lapok.

Snaha, dvoch prominentných autorov (JÁN BÖCKH a ALEXANDER GESELL) zaplniť chýbajúce medzery v dokumentácii vývoja baníctva, bola v roku 1898 naplnená vydaním publikácie „ A magyar korona országai mívelésben és feltáró félben levő nemesfém, ércz, vaskő, ásványszén, kősó és egyéb értékesíthető ásványok előfordulási helyei“ doplnenou o  tabuľkový prehľad ťažby a relatívne podrobnú  mapovú prílohu v mierke 1:900 000, a to za podpory vtedajšieho ministra financií,  

Táto publikácia s názvom v slovenčine: „Lokality výskytu vzácnych kovov, rúd, železných rúd, nerastného uhlia, kamennej soli a iných úžitkových nerastov na území uhorského kráľovského štátu, ktoré sú ťažené alebo z časti otvorené“ má  60 strán, z toho je na troch stranách  tabuľkový prehľad o ťažbe jednotlivých nerastných surovín za roky 1885 a 1894.  Spracovaná je na základe získaných úradných údajov Uhorského kráľovského banského kapitanátu a iných podkladov podľa obvodov jednotlivých banských kapitanátov. Jej prílohou je kolorovaná mapa výskytov  podľa jednotlivých druhov surovín vo vtedajšom Uhorsku.

obr_-1.jpeg  

                                                  Obr. 1.  Titulná strana publikácie

 

obr_2-poloha-uzemia.jpg

Obr. 2.  Poloha záujmového územia a časť mapy s okolím Dobšinej

 

obr-3-mapa-1898--kopirovat-.jpg

Obr. 3.  Mapová príloha publikácie

 

Úvodom nasledujúcej časti  považujeme za potrebné uviesť niekoľko vysvetľujúcich poznámok. 

V zmysle textu úvodnej strany publikácie  ide o miesta či lokality výskytu jednotlivých druhov nerastných surovín.  Ak sa geologickými procesmi nahromadí také množstvo nejakého druhu nerastnej suroviny, že svojou veľkosťou, kvalitou a možnosťou ekonomického využitia sú vhodné pre potreby ľudskej spoločnosti, považujeme to za ložisko nerastnej suroviny.  Získavanie  suroviny z ložiska sa vykonáva  viacerými druhmi banskej činnosti,  pričom  usmerňovanie činnosti  prípadných záujemcov  o vykonávanie banskej činnosti (prieskum, otvárka alebo ťažba) sa realizovalo  prideľovaním banských polí. Banské pole je v minulosti vymedzená časť ložiska udeľovaná banskou vrchnosťou žiadateľovi o ťažbu. Tvorí ho skupina banských mier, vrátane prípadných prebytkov a jeho veľkosť sa vyjadruje v plošných mierach, napr. m2. Okrem toho sa jednotlivým banským poliam udeľuje aj ich názov, pričom bývalo skoro pravidlom, že tento sa prijal aj pre banské dielo, ktorým sa ložisko dobývalo.  V predkladanom zozname údajov dotýkajúcich sa územia alebo  okolia Dobšinej tak nachádzame napr. pomenovanie  banského diela s rozlohou v  m2.  V zmysle predchádzajúceho, teda ide o banské pole s banským dielom (štôlňa a pod.).

 

Údaje vo vzťahu k územiu mesta Dobšiná a jej okoliu

 Meď

(Strana 21)                                                   

1. Banské dielo Johann – Hnilec, Gemerská župa, plocha 10 718 m2 , ložisko otvorené

2. Banské dielo Jozef Dobšiná, Gemerská župa, rozloha 5 359 m2, otvárka, surovina meď a striebro

3. Banské dielo Friedrich Schaffarka Dobšiná, vlastník Kühn Ferenczné, rozloha 180 465m2 , otvárková ťažba, surovina žltá meď a tetraedrit

4. Banské dielo Georg Romoková, Vlachovo, Gemerská župa, vlastník Gr. Andrássy Géza, rozloha  5 359 m2, ťažba, surovina meď s obsahom striebra, ťažba v roku 1894 .... 96,5 q 

 

Železná ruda

(strana 34)

Železorudné bane na území obce Rejdová, Gemerská župa, okres Rožňava (dotknutá plocha  celkom 42 947 m2):

Vlastník gróf Andrássy Géza:  banské polia Clotilde  10 718 m2,   Mariahilf   10 718 m2,   Apollonia  2 471 m2,   Virgilius    2 389 m2  -  riaditeľ Gál János,  otvárkové práce    

Vlastník Sárkány Károly:   Johann Baptista   16 077 m2  – otvárka

Vlastník Rozslosnik Mihály:   Augustin 573  m– riaditeľ Stankovics Samu – otvárka 

 

Železorudné bane na území mesta Dobšiná, Gemerská župa, okres Rožňava (dotknutá plocha spolu s inými kovmi 6 359 768 m2 ):

(strana 35)

Vlastník Uhorský kráľovský erár:  Fortuna  10 718 m2,   Carl  10 718 m2,   Gábriel  10 718 m2,   Regina  5 359 m2,    Ludvig    5 359 m2,    Ludvig    10 718  m2,   Királymező    10 718 m2,  Rotherhut   10 718 m2,    Timotheus    4 513 m2, Haidinger    9 995 m2,   Friedfeld   4 708 m2 ,   Felix   9 419 m2, Neuhoffnun   51 478 m2,  Gottfried     51 478 m2,    Andreas    51 478 m2    -  riaditeľ Bránszky Vendel,  dočasne nečinné

Vlastník Sárkány J. Károly  a štítnicka Concordia:  Martini  4 779 m2,  Paid   4 779 m2,  Péter  4 779 m2,   Louiz  4 779 m2  -  riaditeľ  Petrovics Miklós,  otvárkové práce

Vlastník gróf  Andrássy Géza:   Amália   10 718 m2,    Anna     5 359 m2,  Georg   5 359 m2, Constantia   5 359 m2,  Jakob    5 359 m2, Philipi   5 359 m2,    Ábrahám    11 631 m2, Jakob 2 301 m2,  Sofia  180 465 m2   -   riaditeľ  Gál János,  ťažba v roku 1894 40 000 q

Vlastník Coburg herczeg:  Franciska              51 478 m2, Gregor  5 359 m2,   Sigismund             10 718 m2, Magdalena    5 359 m2,  Mathe   5 359 m2, Gotlieb  5 359 m2,  Frohnleicam  5 359 m2, Jakobi  5 359 m2,  Végmező  5 359 m2,  Ferdinand            10 718 m2,   Jakobi   51 478 m2, Johann Forisch  3 531 m2,   Andraei   1 827 m2,   Dorothea  2 816 m2,  Willibáldi    2 388 m2, Julie   5 359 m2,  Teskovics    13 616 m2,  Leander   5 359 m2,   Hero   5 359 m2, Victoria   5 359 m2,  Ferdinand  5 359 m2,  Rochus  820 m2,   Antonia  51 478 m2, bányamérési maradvány (zvyšok)   2 880 m2 ,  Caroli   4 427 m2,  Josefi    4 427 m2,  Antonia   4 664 m2,    Simon   4 664 m2,  Gregor  51 478 m2,  Igazság hajnal és Déli   32 056 m2,  Etelka   102 957 m2,  Óhegyi maradék   11 297 m2,  Augustini   5 359 m2,  Sámuel   2 301 m2,  Ferdinánd  51 478 m2  Augustin   21 2 371 m2 – riaditeľ  Schreder Gyula,  ťažba v roku 1894  131 768 q,  z toho ťažba bane Ferdinánd  34 565 q

Vlastník  Coburg herczeg:  Caroli    4 779 m2,  August   2 384 m2,  Willibaldi    1 194 m2, Amália    4 779 m2,    Ágoston   45 116 m2,   János             90 232 m2, Első hámor    4 457 m2,   Második hámor    868 m2,  Sámuel 45 116 m2,   Ármin     45 116 m2,  Ludovici    45 116 m2, Antoni határköz 2 188 m2 – riaditeľ  Schreder Gyula,   otvárkové práce

Vlastník  zembergská spoločnosť:   Eustazia    10 718 m2,  Csüggedetlen     10 718 m2  -  riaditeľ  Sárkány Miksa,   otvárka  61 272 m2,   Städt. Kleinfeld   1 154 m2,  Michaeli    12 491 m2, Stefan   5 599  m2,  Kálnay  u.  Jakab  Lux   102 957 m2,  Horn Accipiter     5 939 m,Michaeli    5 359 m2,  Michaeli     2 661 m2,  Saturnus    102 957 m2,  Pila   940 m2 , Luis  5 916 m2,   Justina  560 m2,  Jenő   683 m2,   Kelemen   1 443 m2 ,  Barna   1 082 m2 -  riaditeľ  Ruffiny  Jenő,   ťažba v roku 1894  111 260 q  

Vlastník  gróf Andrássy Dénes:   Áldás   12 635 m2 - riaditeľ  Safcsák Gyula,    ťažba v roku 1894 ....  183 597 q

Vlastník banská spoločnosť :     Alexander       5 359 m2  -   riaditeľ  Dobay Vilmos, otvárka

Spoločenské vlastníctvo:   Jakobi    10 718 m2,   Bonifacus   10 718 m2 -  riaditeľ Ruffiny Jenő,  otvárkové práce

Vlastník  Láng Sándor:     Amália,    otvárka

Spoločenské vlastníctvo:  Cornelia   51 478 m2 ,  Alexander  102 957 m2 ,  Christian   5 359 m2 -  riaditeľ Dobay Vilmos,  otvárka

(strana 36)

Spoločenské vlastníctvo:  Sámuel    15 753 m2,   Dreieck  1 438 m2 - riaditeľ  Lang Gusztáv, otvárka

Vlastník Szontagh M., Münnich K. a Sárkány Miksa:  Siegfried Theresia  6 635 m2 -  riaditeľ Szontagh Márton,  polootvorené

Spoločenské vlastníctvo:  Johann    5 359 m-  riaditeľ   Sárkány Miksa,  otvárka

Spoločenské vlastníctvo:  Péter Pál  10 718 m2, -  riaditeľ  Münnich Kálmán,  polootvorené

Spoločenské vlastníctvo:  Boroméi    7 549 m2, - riaditeľ  Lischka Jakab (dobývanie železnej rudy a kobaltu), ťažba v roku 1894  ....  2 969 q  železnej rudy

Spoločenské vlastníctvo:  Rosalia Altenberg  3 661 m2, - riaditeľ  Sárkány Kálmán,  otvárka

Spoločenské vlastníctvo:  Péter Altenberg 16 587 m2,  -  riaditeľ  Lischka Jakab,  otvárka

Spoločenské vlastníctvo:  Judasbeutel Altenberg 4 431 m2, - riaditeľ  Dobay Vilmos  

Spoločenské vlastníctvo:  Palczmanns­feld  49 651 m2, -  riaditeľ  Klein J. Samu, ťažba v roku    1894 .....  25 121 q

Spoločenské vlastníctvo:  Apollonia   3 582 m2,  -  riaditeľ  Benedicty Kálmán, ťažba v roku 1894  .....  38 707 q

Spoločenské vlastníctvo:   Alberti  3 585 m -  riaditeľ  Szontagh Márton, ťažba v roku 1894      ....   25 551 q

Spoločenské vlastníctvo:   Clotilde   10 718 m2,  -  riaditeľ   Dobay V ilmos,  otvárka

Vlastník  a riaditeľ  Dobay Vilmos:  Angelika  10 718 m2, Kereszt­ csapás  10 718 m2 , otvárka

Spoločenské vlastníctvo:  Ludvig    10 718 m2,  -  riaditeľ  Szontagh Márton,  otvárka

Spoločenské vlastníctvo:   Judita 102 957 m2,   -  riaditeľ  Dobay Vilmos,  otvárka

Spoločenské vlastníctvo:  Jakab  51 478 m2 ,  Sigmund   10 718 m2, -  riaditeľ  Szontagh Márton, otvárka

Vlastník  Remenyik Zsuzsanna:   Gábriel    5 359 m2,    otvárka

Spoločenské vlastníctvo:  Martin  10 718 m2, - riaditeľ  Münnich Kálmán, ťažba v roku 1894  ....... 180 q 

Spoločenské vlastníctvo:  Jóremény   10 718 m2,  - riaditeľ  Kauffmann  Lajos, ťažba v roku 1894 .....  494 q

Spoločenské vlastníctvo:   Andreas   5 359 m2,  Clementi Steinberg  90 232 m2, -  riaditeľ  Szontagh Márton, otvárka

Vlastník  Szontagh Márton:  Kamilla  180 465 m2,   polootvorené

Vlastník Schwirián Mihály:  Bonaventura   5 359 m2,  -  riaditeľ   Sárkány Miksa, otvárka

Spoločenské vlastníctvo:  Nicolaus Altenberg   3 495 m2, -  riaditeľ Hankó János,  otvárka

Spoločenské vlastníctvo:  Jakobi Altenberg 5 024 m2, -  riaditeľ  Szontagh Márton,  otvárka

Spoločenské vlastníctvo:  Martin Steinberg  5 359 m2 , Ludvig   5 359 m2, -  riaditeľ Szontagh Márton,  otvárka

Spoločenské vlastníctvo:  Hoffnung   5 359 m2,  -  riaditeľ  Jex  András,  otvárka

Spoločenské vlastníctvo:  Concordia   43 300 m2,  -  riaditeľ  Szontagh Márton,  otvárka

Vlastník  gróf Andrássy Géza:  Laura   180 465 m2 ,   Margit   180 465 m2 , -  riaditeľ  Gál János, otvárka

Spoločenské vlastníctvo:  Jolanthan  Zolt  180 465 m2,  -  riaditeľ  Dinda György , otvárka

Spoločenské vlastníctvo: Regina Scharfenberg  90 232 m2, - riaditeľ  Szontagh Márton, otvárka

Spoločenské vlastníctvo:  Rozália Peckenberg  180 465 m2, - riaditeľ  Szontagh Márton, ťažba  v roku 1894 ..... 1 010 q

Spoločenské vlastníctvo:  Cornelia Mátyásgründel  180 465 m2, - riaditeľ Lischka Jakab, otvárka

Vlastník Rozslosnik Mihály:   Paula 1 651 m2,  -  riaditeľ Stankovics  Samu,   otvárka

Vlastník Sárkány Miksa:   Miksa  3 381 m2 , Véletlen 5 582 m2 , ťažba v roku 1894  ....  3 257 q

Vlastník Ruffiny Jenő:   András      1 212 m2,  Medard   1 028 m2,  otvárka

(strana 37)

Vlastník Rozslosnik Mihály a Ruffiny Jenő:  János 2 508 m2,  - riaditeľ Ruffiny Jenő,  otvárka

Vlastník Lang Gusztáv:   Gergely   1 755 m2,  otvárka

Spoločenské vlastníctvo:  Victoria      90 232 m2,  Victoria határköz    1 796 m2,  Sidonia    90 232 m2,  - riaditeľ Szontagh Márton,  polootvorené

Vlastník Sárkány Kálmán:  Kálmán   135 349 m2,   otvárka

Vlastník Detvay András:  Stefan     348 m2,  Johanni  357 m2,   János      930 m2, otvárka 

Spoločenské vlastníctvo: Martini   90 232 m2, - riaditeľ Lischka Jakab,  otvárka

Spoločenské vlastníctvo:  Ludvig im Grund  45 116 m2, - riaditeľ Schwirián János, ťažba  v roku 1894 ..... 1 499 q

Spoločenské vlastníctvo:  Margit Peregrini  180 465 m2,  -  riaditeľ Gömöry Samu,  otvárka

Vlastník Kirschner Jakab:   Zsófia 1 165m2,   ťažba v roku  1894 ...... 12 534 q

 

Železorudné bane na území obce Vyšná Slaná, Gemerská župa, okres Rožňava (zabraná plocha celkom  220 051 m2):

Vlastník Sárkány J. Károly:  Johann 135 349 m2,   otvárka

Spoločenské vlastníctvo:  Georg 180 465 m2,  -  riaditeľ Babnigg Emil,  otvárka Vlastník gróf Andrássy Géza:  Johann Julius    180 465 m2 , Gyula    180 465 m2, Julius Freischacht   180 465 m2, -  riaditeľ Gál János,  ťažba v roku 1894  ....  31 757 q

Spoločenské vlastníctvo:  Castor Czipova     5 359 m2 ,  Pollux Czipova 180 465 m2, -  riaditeľ Sárkány Károly, otvárka

Vlastník gróf Andrássy Géza:  Józsi     2 364 m2,  Pista     912 m2,  Dárius  1 813 m2,                          Gabriel   746 m2,  Irma 180 465 m2,  - riaditeľ Gál János,  otvárka

Spoločenské vlastníctvo:  Siegfried   5 359 m2,  -  riaditeľ Szojka József,  otvárka

Vlastník Sárkány Károly a štítnická  Concordia:  Johann 5359 m2,  -  riaditeľ Petrovics Miklós,                            otvárka

 

(strana 38)                                                    

Železorudné bane na území obce Vlachovo, Gemerská župa, okres Rožňava (zabraná plocha celkom 2 090 588 m2) :

Vlastník gróf Andrássy Géza:    Aladár  5 359 m2 ,   Carl Schnellfahrt    5 359 m2,    Pauli  180  465  m2,    Etelka    180 465 m2 ,   Andreas    180 465 m2,  August   10 718 m2 ,Reggeli esti csillag  10 718 m2,   Simon    180 465 m2,  Carolin  180 465 m2 ,  Tibor                      180 465 m2,  Augustin   135 349 m2,  Michael   135 349 m2 ,  Maximilian    135 349 m2,    Hermann   180 465 m2 ,  Felix   4 762 m2,   Anonimus   1 998 m2,   -   riaditeľ Gál János, z toho 4 otvárkové banské diela,  ostatné dobývky,   ťažba v roku  1894  .... 107 000 q           

Spoločenské vlastníctvo:  Barbara 135 349 m2,  -  riaditeľ Sarkány Miksa,  otvárka

Spoločenské vlastníctvo:  Pauli Susanna 10 718 m2,  -  riaditeľ Szoyka András,  otvárka

Spoločenské vlastníctvo:  Johann 5 359 m2,  -  riaditeľ Jex András,  otvárka

Vlastník Sárkány Emília , Adolf a Pál:   Paul 135 349 m2,  -  riaditeľ Sárkány Kálmán,  otvárka

Spoločenské vlastníctvo:  Leander 90 232 m2,  -  riaditeľ Safcsák Gyula,  otvárka

(strana 41)                                                      

KOBALT A NIKEL

1. Na území obce Hnilec (Nagy-Hnyilecz), Gemerská župa, okres Rožňava: Banské dielo József  10 718 m2, spoločenské vlastníctvo, riaditeľ Dobay Vilmos, otvárkové práce

2. Na území mesta Dobšiná, Gemerská župa, okres Rožňava: 

Vlastník Banská spoločnosť Zemberg   90 232 m2,  -  riaditeľ Sárkány Miksa, ťažba v roku 1894 .... 417 q

Vlastník zembergská  banská spoločnosť:  Clementi 32 154 m2,  -  riaditeľ Sárkány Miksa, otvárkové práce 

Vlastník zembergská  banská spoločnosť:  Jodocus    90 232  m2,   Magdaléna   10 718  m2     Apollonia    10 718  m2,  Sámuel    180 465  m2,  - riaditeľ Sárkány Miksa,   polootvorené

Vlastník Banská spoločnosť  Anna  5 359 m2, - riaditeľ Szontagh Márton, otvárkové práce

Vlastník Banská spoločnosť Anna:  Josef    10 718 m2,  Jolantha  10 718 m2,  -  riaditeľ Szontagh Márton,   polootvorené

Spoločenské vlastníctvo: Banské dielo:  Theodor  5 359 m2,  - riaditeľ  Sárkány Miksa,    

Spoločenské vlastníctvo: Banské dielo Cornelius  10 718 m2,  polootvorené     

Spoločenské vlastníctvo: Banská spoločnosť  Boroméi  7 549 m2, -  riaditeľ Lischka Jakab, v prevádzke 

(strana 42)

Spoločenské vlastníctvo: Banská spoločnosť Péter  16 587 m2, -  riaditeľ Lischka Jakab, otvárkové práce

Spoločenské vlastníctvo:  Hermann Niagara    32 169 m2,  Andreas    135 349 m2,  -  riaditeľ Szontagh Márton, otvárkové práce

Spoločenské vlastníctvo:  Banská spoločnosť Hilfgottes  92 347 m2, riaditeľ  Münnich Kálmán, otvárka

Vlastník Dobay Vilmos:   Georg Gugl     5 359 m2,   Georg TI.   5 359 m2,   Georg Kreuzgang  5 359 m2,  polootvorené

Spoločenské vlastníctvo:  Jakabszomszédja    5 359 m2 ,  Jakabszomszédtársa   5 359 m2-  riaditeľ Dobay Vilmos,  otvárka

Spoločenské vlastníctvo:  Josef Blaudunst Nord féld    5 359 m2,  Josef Blaudunst Biengarten    10 718 m2, Johann Gugl    5 359 m2,  - riaditeľ Sárkány Pál,  otvárka

Spoločenské vlastníctvo: Banská spoločnosť Josef Michael 70 008 m2, riaditeľ Szontagh Márton, polootvorené

Spoločenské vlastníctvo:   Ezechiel    5 359 m2,   Emanuel 10 718 m2, polootvorené

Spoločenské vlastníctvo: Dionisius     5 359 m2,   Gizella   10 718 m2, Thomas  102 957 m2,   Johann Altenberg   5 359 m2, Servatius Altenberg   5 359 m2 ,  Béla Altenberg   5 359 m2, -  riaditeľ Köhler Simon, polootvorené

Spoločenské vlastníctvo: Andraei Jakobi    10 718 m2, Andreas Jakobi Maria   5 359 m2,           

Jakab Mátyás Grandi   5 359 m2,  -  riaditeľ Münnich Kálmán, otvárkové práce  

Spoločenské vlastníctvo: Banské spoločenstvo Maria-stolln     1 075 m2,  riaditeľ Münnich Kálmán,  ťažba  v roku 1894 ….. 519 q

Vlastník Banská spoločnosť Martin:  Martin Gugl     10 718 m2, -   riaditeľ  Münnich Kálmán,  ťažba v roku 1894 …..  226 q

Vlastník Banská spoločnosť Martin:  Martin der Zweite   10 718 m2,   -  riaditeľ  Münnich   Kálmán,  otvárkové práce

Spoločenské vlastníctvo: Banské dielo Leopold Ebenberg    10 718 m2, -  riaditeľ  Dobay Vilmos,  otvárkové práce

Spoločenské vlastníctvo:  Irma Birken   180 465 m2,  -  riaditeľ Szontagh Márton

Spoločenské vlastníctvo:  Banská spoločnosť Csuchran  180 465 m2, riaditeľ  Láng Gusztáv, otvárkové práce

Vlastník  Roxer Gyula:  Corvinus  135 349 m2,  kobaltové, niklové rudy a arzenopyrit,    otvárkové práce

(strana 46)                                                      

ORTUŤ

Na území banského mesta Dobšiná, Gemerská župa:

Spoločenské vlastníctvo: Banské dielo Gabriella  180 465 m2,  - riaditeľ Ruffiny Jenő, otvárka  Na území obce Nižná Slaná, Gemerská župa:

Vlastník gróf Andrássy Géza:  Banské dielo Szent Háromság 135 349 m2, - riaditeľ Gál János,   ťažba v roku 1894 ..... 25 q

 

V závere publikácie  je uverejnený tabuľkový prehľad o ťažbe a výrobe jednotlivých nerastných surovín v záujmovom území za roky 1885 a 1894.  

Z údajov uverejnených v tomto prehľade sa priamo na územie Dobšinej môže  vzťahovať  iba údaj o ťažbe Ni-Co rúd, pretože tieto sa vtedy  na iných lokalitách neťažili. Pre názornosť uvádzame záhlavie tabuľky a stranu na ktorej  sú údaje  o tejto surovine  (obr. 4) .

 

 

Košice 8. 4. 2020                                                      Ing. Mikuláš Rozložník

 

Porovnávacia tabuľka
výšky ťažby rudných a iných baní za roky 1885 a 1894 z územia vtedajšieho štátu, ako aj ďalších súvisiacich údajov

obr.-4.jpg

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.