Choď na obsah Choď na menu
 


  1. slávnosť svätodušná – 23. 5. 2010

 

Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a dary Ducha Svätého nech sú so všetkými nami! Amen.

                                     

J 14, 15 – 18

 

Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby bol s vami až naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.

 

Slávnostné kresťanské zhromaždenie, bratia a sestry!

 

      Z Božej milosti opäť po roku sa dožívame týchto slávnostných dní – svätodušných / turíčnych sviatkov. Pre veriaceho človeka – kresťana, sú tieto sviatky radostnou udalosťou. To by sa nakoniec dalo povedať o všetkých troch najväčších sviatkoch v kresťanskej cirkvi : Vianoce nás prenikajú radosťou z príchodu a narodenia Božieho Syna na svet. Takto nám Boh prejavuje svoju náklonnosť a priazeň. Veľká noc je pre nás radostná vo víťazstve Božej moci a života nad deštruktívnou mocou smrti a hriechu. Pán Ježiš vstáva z hrobu. Nuž a svätodušné sviatky sú radostné v tom, že Ježiš, ktorý vstúpil na nebesá – splnil zasľúbenie, ktoré dal svojim učeníkom – Neopustím vás ako siroty, prídem k vám. Pán Ježiš je i dnes prítomný medzi nami – vo svojej cirkvi, ktorej založenie si dnes pripomíname, vo svojom Slove a sviatostiach krstu svätého a Večere Pánovej – a napokon v Duchu Svätom, ktorý bol zoslaný na učeníkov zhromaždených v Jeruzaleme. Dar Ducha Svätého je pre človeka veriaceho bezpochyby darom jedinečným. Gréčtina totiž  Ducha Svätého nazýva ako „paraklétos“ – Tešiteľ, Obranca, Pomocník, Radca, Učiteľ. Napomínateľ.

 

·         Tešiteľ : potešuje nás v zármutkoch nádejou Božej pomoci

·         Obranca : v pochybnostiach posilňuje našu vieru v Boha

·         Pomocník : pomáha nám žiť život hodný Božích detí

·         Radca : ukazuje nám na to, čo je dobré / zlé a čo je a nie je Božia vôľa

·         Učiteľ : učí nás správne rozumieť Božiemu slovu a spoliehaniu sa na Pána

·         Napomínateľ : napomína nás v svedomí. Privádza nás k pokore, pokániu, k uvedomovaniu si našich hriechov a k ich vyznávaniu

 

Bratia a sestry, toto sú skutočnosti a fakty, z ktorých sa musíme tešiť. Jasne chápeme, že bez daru Svätého Ducha, bez jeho pôsobenia by sme boli úplní pohania – bez poznania Boha, bez nádeje večnosti.

 

      Dovolím si však povedať, že skutočnú radosť z týchto všetkých radostných kresťanských sviatkov môže opravdivo a skutočne prežiť len ten, kto s Pánom Bohom v živote vážne počíta. Kto s Ním má vzťah. Spolieha sa na Neho, v modlitbe s Ním komunikuje a dôveruje Mu ako dobrému Pánovi. Kde chýba akýkoľvek vážnejší záujem o Krista, či o Boha vo všeobecnosti, tam sa aj kresťanské sviatky stávajú len dňami pracovného pokoja, dospávania, oddychu, neraz prejedania sa a opíjania sa. Aj keď sám nič nemám proti dobrému jedlu a nie som ani abstinent. Predsa však len, ak takéto dôležité spásodejinné záležitosti, ktoré sú základom našej večnej spásy, záchrany a večného života – zredukujeme len na dobré tradičné jedlá, spánok, televízny program a domácu pálenku – ťažko hovoriť o pravom a plnohodnotnom prežití týchto sviatkov. Svätodušné sviatky nás preto vyzývajú a nabádajú k tomu, aby sme ich prežili okrem iného aj duchovne, nábožensky – zamýšľajúc sa nad tým, čo po duchovnej stránke tieto dni ponúkajú mne osobne. Čím ma môžu obohatiť, posilniť. Ako ma môžu vnútorne meniť a transformovať, aby som sa stával svojim myslením, konaním, správaním a hodnotami viac Bohu podobným.

 

      Tohtoročné svätodušné sviatky sú však nie len o radosti. Cirkev sa už niekoľko mesiacov zmieta v najrozličnejších kauzách – najmä v sexuálnych aférach kňazov. My, evanjelici, by sme si snáď mohli povedať, že to je v drvivej väčšine problém katolíckej cirkvi, kde takýchto káuz je najviac. No nie je to celkom tak. V Písme čítame, že ak trpí jeden úd v cirkvi, trpia aj ostatné. V našej ECAV stále cítiť zas akýsi personálny zápas, kedy kamarátstvo s biskupom je niekedy dôležitejšie ako princípy a kde niektorí si službu kňaza, či biskupa začínajú zamieňať s presadzovaním vlastných  predstáv a záujmov, a to všetko pod rúškom nábožnosti a milého úsmevu. Ak cirkev – ako spoločenstvo ľudí veriacich v Ježiša Krista, ktorí sa snažia Jeho hodnoty žiť a presadzovať – stráca v spoločnosti morálny kredit, ak prestáva byť orientačným bodom, ak sa pre mnohých stáva pohoršením, ak až príliš nasáva svetské spôsoby – potom je to vážne memento : Na čo tu cirkev ešte vlastne je? Čím sa potom odlišuje od iných inštitúcií, ak nehrá férovo, jasne, priehľadne? Ak hazarduje s priazňou a podporou veriacich? Ak pokúša Božiu milosť a spreneveruje sa poslaniu jej vlastného Zakladateľa : byť svetlom pre svet / byť soľou pre zem?

 

      V tomto meste, v Dobšinej, sa Svätodušné / Turíčne sviatky už dlhý čas spájajú aj s baníckymi sviatkami. Priznám sa, nemal som nejakú možnosť nahliadnuť do archívov a skúmať odkedy to tak je, a hlavne prečo? Iste to nebolo len kvôli peknému jarnému počasiu a rozkvitnutej prírode. A tak  som nad tým rozmýšľal. Možnože jedným z dôvodov, prečo sa v minulosti baníci tu v Dobšinej rozhodli pre organizovanie svojich slávností bol aj ten, že to boli pobožní ľudia. Pracovití, obetaví a pobožní ľudia. Ich riziková, nebezpečná a neistá práca v hlbinách zeme ich priam – doslova – nútila obracať sa na Pána Boha vždy vtedy, keď do banskej štôlne vstupovali. Pretože tam človek nemá všetko 100% pod kontrolou. Veď ešte aj dnes, z času na čas, počúvame o banských nešťastiach, a to aj napriek oveľa lepšiemu materiálno – technickému zabezpečeniu, či geologickému prieskumu. V minulosti však nemali ani toľko. A tak ich práca privádzala k modlitbe a prosbe Pána Boha o pomoc, o zdar, o ochranu. A keď z bane vychádzali – zdraví a živí – bol tuná opäť dobrý priestor Pánu Bohu sa poďakovať za to, že ich prosby vypočul a že sa môžu vrátiť domov k svojim blízkym, milovaným. Nuž a práve k tomuto nás predsa privádza aj Duch Svätý – k uctievaniu Hospodina, k závislosti na Ňom, k dôvere voči Nemu.

 

Obrázok

Foto  prevzaté zo stránok : www.dobsinabanickezdruzenie.estranky.sk  

Pre mňa osobne je preto prepojenie banskej práce a viery v Boha absolútne príkladné. O to viac je pre mňa nepochopiteľné, ako sa minulému režimu podarilo z baníkov tú zbožnosť vcelku úspešne vykoreniť. Iste nie zo všetkých, ale z mnohých. A tak namiesto zbožnosti nastúpila hrdosť. Ja som baník – kto je viac? Ja osobne nemám proti poctivej, ťažkej, náročnej, život – ohrozujúcej práci v podzemí nič. Naopak! Vzdávam jej hold! Kto si takto zarába na živobytie môže byť hrdý. No hrdosť rýchlo vystriedala hodnoty. A tak namiesto spoliehania sa na Pána Boha sa začalo viac, ak nie až totálne spoliehať na stranu, či na sociálne výhody. Tvrdosť práce sa neraz preniesla i do tvrdosti srdca. A tak sa stalo to (hovorím z vlastnej skúsenosti od roku 2001, keď som tuná prišiel), že slovo „Boh“  v ústach mnohých baníkov znelo už len pri vzácnom pozdrave „Zdar Boh“ (Dopraj úspechu, pomoci a ochrany) a potom pri nadávkach a „bohovaní“. A už sme tam kde sme byť nechceli. Vytratila sa zbožnosť, vytratila sa i viera, vytratil sa i záujem o Boha a cirkev. To, že v minulosti tomu bolo úplne opačne svedčí aj symbol prekrížených kladiviek – ako symbol baníctva minimálne na troch miestach v tomto kostole – na veži kostola, na opačnej strane kostola na streche, na terazze. Takisto minerály poukladané v časti oltára. Veď to boli práve baníci a ich rodiny, ktorí toto mestečko založili. Boli to oni, kto vystavil tento chrám. Boli to baníci a ich rodinní príslušníci, ktorí sem prichádzali pre duchovné posilnenie.

 

      A tak sa aj v tejto oblasti stalo to, čo sa stalo. Vytratila sa zbožnosť, a niet ani načo byť hrdý. Ťažiť je ešte síce čo, aj by mal kto, ale akoby sa sám Pán Boh odvrátil a nechce dopriať takých, ktorí by podnik zodpovedne a prosperujúco viedli. Pretože kde sa človek na Pána Boha prestane spoliehať a začne veriť viac v človeka, tam sa Hospodin so svojim požehnaním stiahne. A tak sa nečudujme, že okres, ktorý sa v bývalej ČSSR hrdil tým, že sa v ňom ako v prvom prestalo s výukou náboženstva na školách dnes hrdí – myslím – druhou / treťou najvyššou nezamestnanosťou v rámci štátu, nedostatkom práce, zvyšujúcou sa rómskou problematikou, viacerými skorumpovanými politikmi tak vo vysokej politike ako aj na regionálnej úrovni.

 

      Sestry a bratia, vidíme teda, že tak cirkev ako aj baníctvo sa ocitlo v kríze. Cirkev i baníctvo je v kríze, nakoľko oboje sa vzdialili princípom Božieho slova. Oboje sú v kríze, nakoľko ochladli v láske k Tomu, ktorý si cirkev vytvoril a baníkom počas mnohých storočí dával zdar.  A kde chýba láska k Ježišovi a Jeho prikázaniam, tam nemôže konať ani Duch Svätý. Nuž a kde niet Ducha Svätého, tam niet ani pravdy. Nuž a práve Pravdu, ktorou je sám Kristus, dnes musíme hľadať nanovo v cirkvi i v baníctve. Pravdu, ktorá zabolí, ale aj prečistí. Pravdu o tom, že sme zlyhali. Ľahko sme zapredali draho vydobité dedičstvo našich otcov a matiek.

 

      Som presvedčený, milí priatelia, že práve láska k Pánu Bohu a pravda k sebe navzájom, ktoré v nás spôsobuje Duch Svätý sú liekom pre našu spoločnosť – skazenú sebaláskou a klamstvami na každom kroku. Bez tejto očisty krízu neprekonáme. Možno sa ustabilizuje ekonomika, ale morálka zostane i naďalej chorá. Prosme preto dobrého Božieho Ducha, aby práve takúto očistu a reformu v nás konal – reformu v láske a v pravde. Lebo toto najviac potrebujeme. Pevne verím, že On sa prizná ku každej takejto úprimne vyslovenej modlitbe! Amen.

 

V Dobšinej 23.5.2010,  Mgr.Radovan Gdovin

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Poďakovanie

(Rudolf Pellionis , 30. 5. 2010 10:46)

Tou cestou chcem poďakovať nášmu pánovi farárovi Mgr. Radovanovi Gdovinovi , za povolenie uverejnenia jeho svätodušnej kázne, ktorá nemôže nechať ľahostajného človeka či už je to kresťan, alebo aj neveriaci, ale najmä pokiaľ je Dobšinčan srdcom a dušou. V tejto kázni sú vyslovené hlboké pravdy, ktoré sa vrývajú do duše človeka, jeho svedomia. Osobne si myslím, že náš pán farár určite pohol citom ľudí, ktorí si túto kázeň vypočuli. Pretože som vo svojom článku III. SSD priniesol svoje osobné postrehy, ktoré aspoň čiastočne vykresľujú priebeh dní mesta Dobšiná, ale nezachytili ich kresťanskú podstatu, som veľmi rád, že práve na tomto mieste som mohol túto zásadnú moju chybu takto napraviť. A to tým, že mi bolo povolené uverejniť túto kázeň na mojich stránkach, čo si veľmi vážim. Chcel som týmto spôsobom priblížiť ľuďom, ktorí tieto stránky čítajú aj v ďalekej cudzine, aby mali možnosť nazrieť do našich sŕdc, ako žijeme, ako na nás vplýva náš pán farár, ale najmä im priblížiť a precítiť spomínanú kázeň.

S hlbokou úctou a vďakou, Rudolf Pellionis